Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Εκτός εάν άλλως προνοείται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, οι πρόνοιές του εφαρμόζονται αναφορικά με όλα τα μέλη του Στρατού.