Μεταβατική Διάταξη

82. Τα μέλη του Στρατού τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατέχουν τον βαθμό του Ανθυπασπιστή, λογίζεται ότι κατέχουν το βαθμό του Ανθυπασπιστή Β΄.