Μεταβατική διάταξη

81. Τα μέλη του Στρατού, τα οποία κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ανήκουν στο Κοινό Σώμα των Διερμηνέων-Μεταφραστών, λογίζεται ότι ανήκουν στο Κοινό Σώμα της Αμυντικής Διπλωματίας.