Καταργήσεις και διαφυλάξεις

80.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), οι περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμοι του 1990 έως 2013 και τα άρθρα 7 και 8 του περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Όλοι οι Κανονισμοί, τα Διατάγματα, οι Γνωστοποιήσεις και οι Αποφάσεις, που εκδόθηκαν με βάση τους καταργηθέντες Νόμους, λογίζεται ότι εκδόθηκαν με βάση τον παρόντα Νόμο και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν, εκτός εάν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε διορισμός, προαγωγή, εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλη πράξη, που έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Υπουργό ή τον Αρχηγό ή άλλη αρχή ή πρόσωπο, με βάση τους καταργηθέντες Νόμους, λογίζεται ότι έγινε με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.