Υποχρέωση επιστροφής όπλων, εφοδίων και άλλων υλικών

79. Σε περίπτωση που μέλος του Στρατού δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 47 του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή διπλάσια της αξίας των υλικών της Δημοκρατίας που δεν παρέδωσε ή και στις δύο αυτές ποινές.