Εξουσία Υπουργού για αφαίρεση ποσού από το βασικό μισθό μέλους του Στρατού προς αποπληρωμή χρέους

78. Ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει την αφαίρεση μηνιαίως από το βασικό μισθό οποιουδήποτε μέλους του Στρατού τέτοιου ποσού, το οποίο ήθελε καθορισθεί από δικαστήριο για αποπληρωμή χρέους του μέλους αυτού από δικαστική απόφαση, καθώς και την πληρωμή του ποσού που αφαιρείται στο πρόσωπο που δικαιούται το πληρωτέο ποσό, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.