Ψευδής πληροφορία ή δήλωση για εξασφάλιση διορισμού ή πρόσληψης στο Στρατό

77. Πρόσωπο το οποίο, με σκοπό να διορισθεί ή προσληφθεί ως μέλος του Στρατού, δίνει εν γνώσει του ψευδή πληροφορία ή προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή αποκρύπτει οποιαδήποτε στοιχεία, που συμβάλλουν ουσιαστικά στο διορισμό ή στην πρόσληψή του, εάν έχει διορισθεί ή προσληφθεί, απολύεται αμέσως, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών.