Κανονισμοί

76.-(1)Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο είναι δεκτικό ρύθμισης ή καθορισμού με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προνοούν, μεταξύ άλλων, για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Διορισμούς, ιεραρχία, αρχαιότητα, αξιολόγηση, κρίση για προαγωγή, προαγωγές και κρίση καταλληλότητας για εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων των μελών του Στρατού∙

(β) παραιτήσεις και αφυπηρετήσεις των μελών του Στρατού, περιλαμβανομένου και του αναγκαστικού τερματισμού της υπηρεσίας∙

(γ) πειθαρχικά αδικήματα και πειθαρχικές ποινές των μελών του Στρατού, πειθαρχική διαδικασία και πειθαρχικά συμβούλια∙

(δ) υπηρεσία, ενεργό και μη, των μελών του Στρατού, περιλαμβανομένων των ωρών καθήκοντος και αργιών∙

(ε) εκπαίδευση των μελών του Στρατού, περιλαμβανομένης και υποχρεωτικής εκπαίδευσης∙

(στ) στολές, εξαρτύσεις και άλλα εφόδια των μελών του Στρατού, περιλαμβανομένου και του οπλισμού τους∙

(ζ) επιδόματα των μελών του Στρατού, περιλαμβανομένων οδοιπορικών εκτός έδρας και εξωτερικού, καθώς και άλλα οικονομικά ωφελήματα∙

(η) άδειες ανάπαυσης ή ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μελών του Στρατού∙

(θ) ευημερία των μελών του Στρατού και των εξαρτωμένων τους∙

(ι) αποζημιώσεις σε μέλη του Στρατού για σωματικές βλάβες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς και αποζημιώσεις σε μέλη του Στρατού που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους εν καιρώ ειρήνης∙

(ια) απονομές ηθικών αμοιβών, διαμνημονεύσεων και μεταλλίων∙

(ιβ) περιορισμούς στις δραστηριότητες των μελών του Στρατού∙ και

(ιγ) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο μπορεί ή πρέπει να καθορισθεί.

(3) Κανονισμοί, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εκτός από τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των παραγράφων (γ) και (ιβ) του εδαφίου (2), δύναται να προβλέπουν για αναδρομική ισχύ.