Υποχρέωση παρουσίασης μαρτύρων

75. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, ενώ έχει κληθεί να προσέλθει για να δώσει μαρτυρία κατά την ακρόαση πειθαρχικής υπόθεσης εναντίον οποιουδήποτε μέλους του Στρατού, χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να προσέλθει κατά το χρόνο και τόπο που έχει ορισθεί στην κλήση ή κατά το χρόνο και τόπο που έχει ορισθεί κατά τη διάρκεια της υπόθεσης ή αρνείται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που τέθηκε σ’ αυτό νόμιμα κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής δίκης, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, κανένα πρόσωπο δεν υποχρεούται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που τείνει να το ενοχοποιήσει.