Διαθεσιμότητα

74.-(1)Εάν διαταχθεί έρευνα εναντίον μέλους του Στρατού για πειθαρχικό αδίκημα ή με την έναρξη στρατιωτικής ή αστυνομικής έρευνας εναντίον του με σκοπό την ποινική του δίωξη, ο Υπουργός ή ο Αρχηγός, ανάλογα με την περίπτωση, όπως προνοείται στο εδάφιο (2), δύναται, εάν το δημόσιο συμφέρον το απαιτεί, να θέσει σε διαθεσιμότητα το μέλος αυτό κατά τη διάρκεια της έρευνας και, σε τέτοια περίπτωση, ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4):

Νοείται ότι, η διάρκεια της διαθεσιμότητας, στην οποία τίθεται το μέλος του Στρατού κατά τη διάρκεια της έρευνας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, μπορεί όμως να παραταθεί, αν συντρέχει σοβαρός λόγος, για άλλους τρεις (3) μήνες.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση με τον Αρχηγό, δύναται να θέσει σε διαθεσιμότητα οποιοδήποτε μέλος του Στρατού που είναι ανώτερος ή ανώτατος Αξιωματικός, ενώ ο Αρχηγός δύναται και, μετά από εντολή του Υπουργού, υποχρεούται, να θέσει σε διαθεσιμότητα μέλος του Στρατού που είναι κατώτερος Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός ή Οπλίτης.

(3) Εάν ο Υπουργός ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αρχηγός προτίθεται να θέσει μέλος του Στρατού σε διαθεσιμότητα, το ενημερώνει για την πρόθεσή του αυτή και ταυτόχρονα το καλεί να υποβάλει, εάν το επιθυμεί, εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, γραπτές παραστάσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης.

(4)(α) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 43 των περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμων του 1999 και 2014, ο Υπουργός ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αρχηγός, δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα επηρεασθεί με οποιοδήποτε τρόπο η ομαλή διεξαγωγή της έρευνας, με αιτιολογημένη απόφασή του, να θέσει αμέσως το μέλος του Στρατού σε διαθεσιμότητα δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), χωρίς να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (3), παρέχοντας ταυτόχρονα στο μέλος αυτό το δικαίωμα να υποβάλει, εάν το επιθυμεί, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της επίδοσης της απόφασής του, γραπτή ένσταση για την απόφασή του να το θέσει σε διαθεσιμότητα.

(β) Σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, ο Υπουργός ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αρχηγός, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται σ' αυτήν αποφασίζει το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ημερών κατά πόσο θα διατάξει τη συνέχιση ή τον τερματισμό της διαθεσιμότητας και εάν ο Υπουργός ή ο Αρχηγός τερματίσει τη διαθεσιμότητα του μέλους του Στρατού αυτό επανακτά, από την ημέρα έναρξης της διαθεσιμότητας, όλες τις εξουσίες και τα ωφελήματα, που αναστάληκαν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (7).

(5) Εάν μετά το τέλος της έρευνας αποφασισθεί η ποινική ή η πειθαρχική δίωξη του μέλους του Στρατού, ο Υπουργός ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αρχηγός, μπορεί, εάν το δημόσιο συμφέρον το απαιτεί ή συντρέχει σοβαρός λόγος, να θέσει σε διαθεσιμότητα το μέλος αυτό μέχρι την τελική συμπλήρωση της υπόθεσης, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(6) Σε περίπτωση που ο Υπουργός ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αρχηγός, προτίθεται να παρατείνει τη διαθεσιμότητα μέλους του Στρατού, τέσσερις (4) ημέρες πριν τη λήξη της, ενεργεί εφαρμόζοντας κατ' αναλογία τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(7) Μέλος του Στρατού το οποίο τίθεται σε διαθεσιμότητα ειδοποιείται γραπτώς για αυτό και οι εξουσίες, τα προνόμια και τα ωφελήματα του μέλους αυτού αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου της διαθεσιμότητάς του, αλλά εξακολουθεί να υπόκειται στις ίδιες ευθύνες, πειθαρχία και τιμωρία, ως εάν να μην είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα.

(8) Μέλος του Στρατού το οποίο βρίσκεται σε διαθεσιμότητα δεν δικαιούται για την περίοδο της διαθεσιμότητας να λαμβάνει μισθό ή οποιοδήποτε επίδομα, εάν έπαιρνε τέτοιο επίδομα, και λαμβάνει μέρος του μισθού του, το οποίο στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «χορήγημα διαθεσιμότητας», όχι λιγότερο από το μισό του μισθού του, όπως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει.

(9) Εάν το μέλος του Στρατού απαλλαγεί ή εάν από την έρευνα δεν αποδειχθεί πειθαρχική υπόθεση εναντίον του, η διαθεσιμότητα τερματίζεται και το εν λόγω μέλος δικαιούται ολόκληρο το ποσό των απολαβών τις οποίες θα ελάμβανε εάν δεν ετίθετο σε διαθεσιμότητα, ενώ, εάν βρεθεί ένοχο, ο Υπουργός αποφασίζει εάν θα επιστραφεί στο μέλος οποιοδήποτε μέρος των απολαβών του.