Θέσεις Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών

17. Ο μέγιστος αριθμός των θέσεων των Αξιωματικών και των Υπαξιωματικών στον κάθε βαθμό, καθώς και των Οπλιτών, καθορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο.