Διορισμός και πρόσληψη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών

18.-(1) Ο διορισμός ή η πρόσληψη οποιουδήποτε προσώπου στο Στρατό ως Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού, γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο διορισμός ή η πρόσληψη οποιουδήποτε προσώπου στο Στρατό, ως Οπλίτη γίνεται από τον Υπουργό, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Υπουργός, δύναται, κατά το διορισμό ή την πρόσληψη οποιουδήποτε προσώπου στο Στρατό, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, να τοποθετεί το πρόσωπο αυτό σε οποιαδήποτε βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που θα διορισθεί ή προσληφθεί, εφόσον προηγουμένως εξασφαλισθούν οι απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών.

(3) Οι διορισμοί, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.