Πρόσληψη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών με σύμβαση

19.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού, να αποφασίζει την πρόσληψη στο Στρατό, με σύμβαση, ως Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού, σε οποιοδήποτε βαθμό ή Οπλίτη, πολίτη της Δημοκρατίας, που έχει εξειδικευμένες στρατιωτικές, τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις σχετικές με τα καθήκοντα που θα εκτελεί, καθώς επίσης και σχετική πείρα:

Νοείται ότι, είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται στο Στρατό, ως ανωτέρω, και πρόσωπο πολίτης της Ελληνικής Δημοκρατίας, μόνο εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν καλύπτονται από πολίτες της Δημοκρατίας.

(2) Ο αριθμός κατά βαθμό των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών ή Οπλιτών που δύνανται να προσληφθούν δυνάμει της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) του παρόντος Κανονισμού απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση και προκηρύσσεται με Γνωστοποίηση του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας και σε δύο (2) τουλάχιστον, εγχώριες ημερήσιες εφημερίδες.

(3) Σε περίπτωση που προσληφθεί με σύμβαση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πρόσωπο που είναι πολίτης της Ελληνικής Δημοκρατίας, η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας και σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Ελληνικής Δημοκρατίας μεγάλης κυκλοφορίας.

(4) Η διαδικασία πρόσληψης Αξιωματικών, Υπαξιωματικών ή Οπλιτών στον Στρατό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση προσόντα, η διάρκεια της υπηρεσίας τους, οι απολαβές τους, καθώς και άλλα συναφή θέματα καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Κάθε πρόσληψη, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) γίνεται με γραπτή σύμβαση, στην οποία περιέχεται, μεταξύ άλλων, η διάρκεια της σύμβασης, η αμοιβή και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του προσλαμβανόμενου.

(6) Κάθε πρόσληψη, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), αιτιολογείται και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.