Θέσεις Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών

17. Ο μέγιστος αριθμός των θέσεων των μόνιμων Αξιωματικών και μονίμων Υπαξιωματικών στον κάθε βαθμό, καθώς και των μόνιμων Οπλιτών, καθορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο.