Οπλίτες

16.-(1) Οπλίτες είναι τα μέλη του Στρατού που δεν είναι Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί και διακρίνονται σε Στρατιώτες, αναφορικά με το Στρατό Ξηράς και τα Κοινά Σώματα, σε Ναύτες, αναφορικά με το Ναυτικό και σε Σμηνίτες, αναφορικά με την Αεροπορία.

(2) Σε Οπλίτες που φοιτούν σε Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Σ.Υ. δύναται, σε περίπτωση που διακοπεί η φοίτησή τους στα εν λόγω εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να τους ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα στη Δημοκρατία στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων επιχειρησιακών σχεδίων, να απονεμηθεί, με απόφαση του Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού, βαθμός Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού:

Νοείται ότι, ο ως άνω απονεμηθείς βαθμός, διατηρείται μόνο κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων για την εφαρμογή των οποίων απονεμήθηκε, παρέχει όλες τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι λοιποί Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί αντίστοιχου βαθμού, αλλά δεν συνεπάγεται καταβολή της μισθοδοτικής κλίμακας που αντιστοιχεί σε αυτόν με βάση τον περί Προϋπολογισμού Νόμο ή παροχή άλλων οικονομικών ωφελημάτων που συνδέονται με αυτήν.