Προαγωγή επ' ανδραγαθία μόνιμου μέλους του Στρατού, το οποίο αποβιώνει σε πολεμικές επιχειρήσεις ή συρράξεις και συνταξιοδοτικά ωφελήματα

36.-(1)Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, όταν μόνιμο μέλος του Στρατού αποβιώσει κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων ή συρράξεων κάτω από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου συνθήκες και διαπιστώνεται ανδραγαθία, μετά από έρευνα των γεγονότων και σχετική έκθεση του Αρχηγού αναφορικά με τις συνθήκες του θανάτου του, ο Υπουργός υποβάλλει σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και εν συνεχεία το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προαγάγει επ’ ανδραγαθία το εν λόγω μόνιμο μέλος του Στρατού σε οποιοδήποτε βαθμό κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τα περιστατικά της κάθε περίπτωσης, αναδρομικά από την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας του θανάτου του.

(2) Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία χορηγούνται στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του αποθανόντος μόνιμου μέλους του Στρατού, είναι εκείνα που θα τους καταβάλλονταν, εάν το αποθανόν αυτό μέλος εξακολουθούσε να βρίσκεται στην υπηρεσία και απεβίωνε κατά την ημερομηνία που θα συμπλήρωνε την ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία χορηγούνται υπολογίζονται στην ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας του βαθμού, στον οποίο θα προαχθεί επ’ ανδραγαθία το αποθανόν μόνιμο μέλος του Στρατού και η περίοδος υπηρεσίας που προστίθεται λογίζεται ως υπηρεσία με εισφορές.

(3) Αν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία θα χορηγούνταν με βάση τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012, είναι μεγαλύτερα από αυτά που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χορηγούνται τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.