Υπηρεσιακή κατάσταση των μελών του Στρατού

25.-(1) Οι υπηρεσιακές καταστάσεις των μελών του Στρατού είναι οι ακόλουθες:

(α) Η ενεργός υπηρεσία·

(β) η Υπηρεσία Γραφείου·

(γ) η Ελαφράς Υπηρεσίας·

(δ) η Υπηρεσίας Εδάφους, μόνο για τους Ιπτάμενους Αξιωματικούς της Αεροπορίας· και

(ε) η διαθεσιμότητα, όπως προνοείται στις διατάξεις του άρθρου 74 του παρόντος Νόμου.

(2) Η διαδικασία ένταξης μελών του Στρατού στις καταστάσεις Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Εδάφους, ο ανώτατος βαθμός ανέλιξής τους, καθώς και άλλα συναφή θέματα, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.