Φοίτηση σε σχολεία και επιμόρφωση

24.-(1)Τα μέλη του Στρατού, προς τον σκοπό απόκτησης των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων και της αποστολής τους, καθώς και για την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστημονικές αντιλήψεις που σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις, απαιτείται όπως –

(α) Φοιτούν, ανάλογα με το βαθμό τους, στα σχολεία που καθορίζονται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού· και

(β) παρακολουθούν σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων, διαλέξεων και ενημερώσεων.

(2) Με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, καθορίζονται τα σχολεία ή οι σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων, διαλέξεων και ενημερώσεων, στα οποία η φοίτηση ή η παρακολούθηση, αντίστοιχα, είναι υποχρεωτική από τα μέλη του Στρατού, καθώς και τα κριτήρια για φοίτηση στα εν λόγω σχολεία ή για παρακολούθηση των εν λόγω σειρών εκπαιδευτικών μαθημάτων, διαλέξεων και ενημερώσεων.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), τα μέλη του Στρατού είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού, να πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο Στρατό, πρόσθετη εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση με δαπάνες εν όλων ή εν μέρει της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, τα μέλη του Στρατού, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε πρόσθετης εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης, δυνατό να κληθούν να υπογράψουν με το Υπουργείο Άμυνας συμφωνία, οι όροι της οποίας και ο τρόπος εξασφάλισης της τήρησής της, καθορίζονται από τον Υπουργό.