Πειθαρχικές ποινές

73.-(1) Στα μέλη του Στρατού μπορούν να επιβληθούν οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

(α) Επίπληξη,

(β) περιορισμός,

(γ) κράτηση,

(δ) φυλάκιση,

(ε) διακοπή ετήσιας προσαύξησης,

(στ) αναβολή ετήσιας προσαύξησης,

(ζ) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις απολαβές τριών (3) μηνών,

(η) υποβιβασμός στη μισθοδοτική κλίμακα,

(θ) υποβιβασμός κατά βαθμό ή τάξη,

(ι) αναγκαστική αφυπηρέτηση, και

(ια) απόλυση.

(2) Διακοπή ετήσιας προσαύξησης σημαίνει την, για ορισμένο χρονικό διάστημα, μη πληρωμή προσαύξησης που διαφορετικά θα καταβαλλόταν, χωρίς αλλαγή της ημερομηνίας προσαύξησης.

(3) Αναβολή ετήσιας προσαύξησης σημαίνει αναβολή της ημερομηνίας, κατά την οποία η επόμενη προσαύξηση είναι πληρωτέα, καθώς και αντίστοιχες αναβολές ημερομηνίας προσαύξησης σ' επόμενα έτη.

(4) Ο τρόπος έκτισης των πειθαρχικών ποινών που προβλέπονται στις παραγράφους (α) έως (δ) του εδαφίου (1), καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Στρατού κατά τη διάρκεια έκτισης των εν λόγω πειθαρχικών ποινών καθορίζονται με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Οι πειθαρχικές ποινές, που προβλέπονται στις παραγράφους (ε) μέχρι (ια) του εδαφίου (1) δύνανται να επιβληθούν μόνο από Πειθαρχικό Συμβούλιο.

(6) Όταν σε μέλος του Στρατού επιβληθεί η πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού κατά βαθμό ή τάξη ή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή της απόλυσης, η εν λόγω ποινή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.