Ελευθερία έκφρασης γνώμης

55.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), τα μέλη του Στρατού δεν μπορούν να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο ή άλλο μέσο οποιαδήποτε ύλη που σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός εάν έχει εξασφαλίσει άδεια από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), τα μέλη του Στρατού, μετά από άδεια του Υπουργού, η οποία λαμβάνεται αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού, είναι ελεύθερα να εκφράζουν, είτε κατ’ ιδίαν είτε δημόσια, με ομιλίες, διαλέξεις, ανακοινώσεις, μελέτες ή άρθρα, τη γνώμη τους πάνω σε ζητήματα που ανάγονται στην επιστήμη, την τέχνη, τη θρησκεία ή πάνω σε ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος.

(3) Κανένα μέλος του Στρατού δεν επιτρέπεται να πληρωθεί για οποιαδήποτε δημοσίευση ή εκπομπή, χωρίς την άδεια του Υπουργού.