Προαγωγή μόνιμου μέλους του Στρατού, το οποίο αποβιώνει κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του και συνταξιοδοτικά ωφελήματα

35.-(1)Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2012 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμων του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, όταν μόνιμο μέλος αποβιώσει, ενώ διατελεί στην υπηρεσία, συνεπεία τραύματος που υπέστη –

(α) Κατά την ενεργό εκτέλεση του καθήκοντός του· και

(β) λόγω περιστάσεων που μπορούν ειδικά να αποδοθούν στη φύση του καθήκοντός του,

το αποθανόν μέλος του Στρατού, με απόφαση του Υπουργού προάγεται στον αμέσως επόμενο βαθμό από αυτόν που κατείχε κατά την ημέρα του θανάτου του, αναδρομικά από την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας του θανάτου του.

(2) Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία χορηγούνται στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του αποθανόντος μόνιμου μέλους του Στρατού, είναι εκείνα που θα τους καταβάλλονταν, εάν το αποθανόν μέλος εξακολουθούσε να βρίσκεται στην υπηρεσία και απεβίωνε κατά την ημερομηνία που θα συμπλήρωνε την ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία χορηγούνται υπολογίζονται στην ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας του βαθμού, στον οποίο θα προαχθεί το αποθανόν μόνιμο μέλος του Στρατού και η περίοδος υπηρεσίας που προστίθεται λογίζεται ως υπηρεσία με εισφορές.

(3) Αν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα τα οποία θα χορηγούνταν με βάση τους περί Συντάξεων Νόμους του 1997 έως 2012, είναι μεγαλύτερα από αυτά που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χορηγούνται τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε μόνιμο μέλος του Στρατού, το οποίο αποβιώνει συνεπεία της συμμετοχής του σε παράνομες ενέργειες εναντίον της νόμιμης και συνταγματικής Κυβέρνησης.