Πρόσληψη Εθελοντών Υπαξιωματικών, Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας και Εθελοντών Οπλιτών

20.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν, να αποφασίζει την πρόσληψη πολίτη της Δημοκρατίας στο Στρατό, με σύμβαση, ως Εθελοντή Υπαξιωματικού ή ως Εθελοντή Πενταετούς Υπηρεσίας ή ως Εθελοντή Οπλίτη:

Νοείται ότι, είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται στο Στρατό ως Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας και πρόσωπο πολίτης της Ελληνικής Δημοκρατίας, μόνο εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν καλύπτονται από πολίτες της Δημοκρατίας.

(2) Η διαδικασία της πρόσληψης προσώπων στο Στρατό, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση προσόντα, η διάρκεια της υπηρεσίας τους, οι απολαβές τους, καθώς και άλλα συναφή θέματα, καθορίζονται με Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε πρόσληψη, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.