Προοίμιο

Επειδή ορισμένα γεγονότα, που διαδραματίσθηκαν τα έτη 1963 και 1964, κατέστησαν αναγκαία την ίδρυση χωριστής Δύναμης για να υποβοηθεί τις τακτικές Δυνάμεις της Δημοκρατίας, δηλαδή το Στρατό και τις Δυνάμεις Ασφαλείας, στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την άμυνα της Δημοκρατίας· και

Επειδή με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου του 1964, η οποία περιέχεται στο Διάταγμα με αριθμό 130 που δημοσιεύθηκε στο Τρίτο Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αριθμό 321, ημερομηνίας 4.6.1964, δημιουργήθηκε η εν λόγω Δύναμη· και

Επειδή η κατάσταση που δημιουργήθηκε τα έτη 1963 και 1964, στην οποία προστέθηκε η τουρκική εισβολή του 1974 και η έκτοτε κατοχή μέρους του εδάφους της Δημοκρατίας από τα τουρκικά στρατεύματα,  εξακολουθεί να υφίσταται·

Για αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2.(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αδέλφια» σημαίνει όσα αδέλφια προέρχονται από τους ίδιους γονείς ή από κοινό πατέρα ή μητέρα και περιλαμβάνει προγονούς, τέκνα γεννηθέντα εκτός γάμου, καθώς και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα των γονέων:

Νοείται ότι, από τα αδέλφια που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεγαλύτερος είναι αυτός που γεννήθηκε πρώτος·

«ανήλικο τέκνο» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, αλλά δεν περιλαμβάνει έγγαμο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει την εν λόγω ηλικία·

«ανυπότακτος» σημαίνει κάθε στρατεύσιμο ή έφεδρο που καλείται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, για εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη, ο οποίος δεν προσέρχεται για κατάταξη ή υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση, εντός της καθοριζόμενης ημερομηνίας ή προθεσμίας και "ανυποταξία" ερμηνεύεται ανάλογα·

«αξιωματικός με σύμβαση» σημαίνει πρόσωπο που προσλαμβάνεται στη Δύναμη δυνάμει των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 6 ·

«Αρχηγός» σημαίνει τον Αρχηγό της Δύναμης, που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 10·

«Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς» ή «Γ.Ε.Ε.Φ.» σημαίνει το Επιτελείο της Δύναμης, με την ανώτατη διοίκηση της Δύναμης, του οποίου προΐσταται ο Αρχηγός·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 μέχρι 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός» σημαίνει πρόσωπο που υπηρετεί στη Δύναμη για εκπλήρωση της υποχρέωσης θητείας του, το οποίο αποφοίτησε από Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού και τελεί υπό δοκιμασία, προκειμένου να του απονεμηθεί ο βαθμός του Έφεδρου Ανθυπολοχαγού και το οποίο εκτελεί τα καθήκοντα του εν λόγω βαθμού·

«Δύναμη» σημαίνει την Εθνική Φρουρά της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου του 1964, η οποία περιέχεται στο Διάταγμα με αριθμό 130 που δημοσιεύθηκε στο Τρίτο Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αριθμό 321, ημερομηνίας 4.6.1964·

«έγγραφο επιστράτευσης» περιλαμβάνει Ειδικό Φύλλο Πορείας (Ε.Φ.Π.), Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (Φ.Α.Π.) και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο·

«εθελοντής» σημαίνει πρόσωπο που κατατάσσεται εθελοντικά στη Δύναμη για εκπλήρωση της υποχρέωσης θητείας του, δυνάμει των εδαφίων 2(β) και (3) του άρθρου 28·

«εθνοφρουρός» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που υπηρετεί στη Δύναμη για εκπλήρωση της υποχρέωσης θητείας του, ανεξάρτητα από το βαθμό που φέρει·

«εθνοφύλακας» σημαίνει πρόσωπο που υπηρετεί σε μονάδα της Εθνοφυλακής της Δύναμης, σύμφωνα με το άρθρο 44·

«Εθνοφυλακή» αποτελεί μέρος της εφεδρείας της Δύναμης, σύμφωνα με το άρθρο 44·

«ειδική στρατιωτική θητεία» σημαίνει τη θητεία που εκπληρώνεται στη Δύναμη από εθνοφρουρό, όπως προνοείται στο εδάφιο (4) του άρθρου 19 και στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 38·

«Ειδικό Ιατροσυμβούλιο» σημαίνει το Ιατροσυμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 34∙

«εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που εκπληρώνεται από πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως αντιρρησίας συνείδησης, όπως προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 49·

«εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που εκπληρώνεται από πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως αντιρρησίας συνείδησης, όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου 49·

«Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας» ή «Ε.Ε.Σ.Ι.» σημαίνει την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 33∙

«Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας» ή «Ε.Ε.Ψ.Ι.» σημαίνει την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 33Α∙

«Επιτροπή Κατάταξης» σημαίνει την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 32∙

«εφεδρεία» σημαίνει την εφεδρεία της Δύναμης και περιλαμβάνει και την Εθνοφυλακή, όπως προνοείται στα άρθρα 43 και 44, αντίστοιχα·

«έφεδρος» σημαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο ανήκει στην εφεδρεία της Δύναμης, σύμφωνα με το άρθρο 43·

«θητεία» σημαίνει τη θητεία στη Δύναμη, όπως προνοείται στο άρθρο 19·

«ικανότητα» σημαίνει την κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας στρατεύσιμου, εθνοφρουρού, εφέδρου, αντιρρησία συνείδησης που εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία ή οπλίτη που προσλήφθηκε με σύμβαση στην Εθνική Φρουρά δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 6·

«Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδος» ή «ΚΨΜ» σημαίνει υπηρεσία της Εθνικής Φρουράς που περιλαμβάνει Πρατήρια της Δύναμης και Λέσχες Αξιωματικών και της οποίας η οργάνωση διέπεται από τους περί Συγκροτήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως των Κέντρων Ψυχαγωγίας Μονάδων (ΚΨΜ) Κανονισμούς της Εθνικής Φρουράς·

«μέλος της Δύναμης» σημαίνει οποιοδήποτε στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Δύναμη, ανεξάρτητα από το βαθμό και την ιδιότητα που έχει·

«Μονάδα» σημαίνει αυτοτελές τμήμα της Δύναμης, το οποίο, με βάση την οργάνωσή του, χρησιμοποιεί δική του σφραγίδα και αλληλογραφεί με άλλα τμήματα της Δύναμης·

«μόνιμος κάτοικος εξωτερικού» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου·

«οικογένεια» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, δυνάμει του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου·

«οπλίτης» σημαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο υπηρετεί στη Δύναμη για εκπλήρωση της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας του, αλλά δεν περιλαμβάνει Δόκιμο Έφεδρο Αξιωματικό, Έφεδρο Ανθυπολοχαγό, έφεδρο αξιωματικό και επίκουρο αξιωματικό·

«οπλίτης με σύμβαση» σημαίνει πρόσωπο που προσλαμβάνεται στη Δύναμη δυνάμει των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 6·

«πολίτης της Δημοκρατίας» σημαίνει πρόσωπο που είναι πολίτης της Δημοκρατίας σύμφωνα με τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«πραγματική θητεία» σημαίνει το χρονικό διάστημα της θητείας που εκπληρώθηκε για συμπλήρωση της κατά περίπτωση υποχρέωσης θητείας, αν από τη συνολική διάρκειά της, αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των ειδικών καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 40·

«προσωρινό απολυτήριο» σημαίνει το απολυτήριο που χορηγείται σε εθνοφρουρό, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 41, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει ή συμπληρώσει τη διάρκεια της θητείας του στη Δύναμη και ο οποίος, εάν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους του χορηγήθηκε το προσωρινό απολυτήριο, υποχρεούται να επανακαταταγεί στη Δύναμη για εκπλήρωση ή συμπλήρωση της θητείας του, ανάλογα με την περίπτωση·

«στέλεχος» σημαίνει -

(α) κάθε Αξιωματικό, Υπαξιωματικό, Εθελοντή Υπαξιωματικό και Εθελοντή Πενταετούς Υποχρεώσεως του Στρατού, που υπηρετεί με απόσπαση στη Δύναμη δυνάμει των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(β) οποιοδήποτε αξιωματικό και υπαξιωματικό, που τοποθετείται στη Δύναμη δυνάμει του άρθρου 15·

(γ) οποιοδήποτε Δόκιμο Έφεδρο Αξιωματικό και Έφεδρο Ανθυπολοχαγό, που υπηρετεί στη Δύναμη για εκπλήρωση της υποχρέωσης θητείας του, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· και

(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο, που προσλαμβάνεται στη Δύναμη δυνάμει των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 6, στο οποίο απονέμεται ο ειδικός βαθμός του επίκουρου αξιωματικού ή υπαξιωματικού δυνάμει του άρθρου 17·

«στρατεύσιμος» σημαίνει κάθε πρόσωπο που υπέχει, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας στη Δύναμη και, "υποχρέωση για στράτευση" ερμηνεύεται ανάλογα·

«στρατολογική κλάση» σημαίνει τον αριθμό που προκύπτει από την πρόσθεση του αριθμού δεκαοκτώ (18) στο έτος γέννησης, με το οποίο ο κάθε πολίτης της Δημοκρατίας είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών·

«Στρατός» σημαίνει το Στρατό της Δημοκρατίας, με την έννοια που αποδίδεται στο όρο αυτό δυνάμει των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«σωματική ικανότητα» [Διαγράφηκε]·

«τέκνα» σημαίνει όσα γεννήθηκαν από γάμο ή χωρίς γάμο, όσα νομιμοποιήθηκαν ή αναγνωρίσθηκαν, καθώς και όσα υιοθετήθηκαν πριν από την ενηλικίωσή τους ή μετά την ενηλικίωσή τους, εφόσον είναι τέκνα ενός των υιοθετούντων·

«υπαξιωματικός με σύμβαση» σημαίνει πρόσωπο που προσλαμβάνεται στη Δύναμη δυνάμει των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 6 ·

«Υπαρχηγός» σημαίνει τον Υπαρχηγό της Δύναμης, που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 10·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Άμυνας·

«φορέας του δημόσιου τομέα» σημαίνει τη δημόσια υπηρεσία, με την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 μέχρι 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίσταται, και περιλαμβάνει τοπική αρχή, καθώς και οργανισμό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου·

«Φρουρά» σημαίνει γεωγραφική περιοχή στο έδαφος της Δημοκρατίας, τα όρια της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού, για σκοπούς τοποθετήσεων και μεταθέσεων των στρατεύσιμων, των εθνοφρουρών και των στελεχών της Δύναμης, ανάλογα με την περίπτωση∙

«ωρομίσθιος» σημαίνει πρόσωπο που προσλαμβάνεται και απασχολείται σε κρατική υπηρεσία, εκτελεί χειρονακτική εργασία και πληρώνεται σε ωριαία βάση.

(2)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (θ) του παρόντος εδαφίου, «μόνιμος κάτοικος εξωτερικού» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό ή έχει βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικεί στο εξωτερικό για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) συνεχόμενων ετών, σε μια ή περισσότερες χώρες.

(β) Η χρονική περίοδος της δεκαετίας αρχίζει -

(i) για πρόσωπο, το οποίο γεννήθηκε και διαμένει με την οικογένειά του στο εξωτερικό, από την ημερομηνία της γέννησής του·

(ii) για πρόσωπο, το οποίο, πριν τη συμπλήρωση του δεκάτου έκτου (16ου) έτους της ηλικίας του, αναχωρεί από τη Δημοκρατία με την οικογένειά του στο εξωτερικό για μόνιμη εγκατάσταση, από την ημερομηνία της αναχώρησής του·

(iii) για πρόσωπο, το οποίο, μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαέξι (16) ετών και κατόπιν ειδικής άδειας, που του χορηγείται από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 70, αναχωρεί από τη Δημοκρατία με την οικογένειά του στο εξωτερικό για μόνιμη εγκατάσταση, από την ημερομηνία της αναχώρησής του·

(iv) για πρόσωπο, το οποίο, μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαέξι (16) ετών και, χωρίς να του έχει χορηγηθεί ειδική άδεια από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 70, αναχωρεί από τη Δημοκρατία με την οικογένειά του στο εξωτερικό για μόνιμη εγκατάσταση, από την ημερομηνία που συμπληρώνει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

(γ) Η έναρξη της χρονικής περιόδου της δεκαετίας δεν είναι δυνατή για πρόσωπο, το οποίο αναχωρεί από τη Δημοκρατία στο εξωτερικό μετά την κλήση της κλάσης του για κατάταξη στη Δύναμη.

(δ) Η χρονική περίοδος παραμονής στη Δημοκρατία, λόγω φοίτησης σε Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης, μέχρι τρία (3) έτη, συνεχόμενα ή τμηματικά, θεωρείται ως χρόνος διαμονής στο εξωτερικό, εφόσον -

(i) η εγγραφή του ενδιαφερόμενου σε αναγνωρισμένη Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης πραγματοποιείται εντός του πρώτου από την άφιξή του στη Δημοκρατία σχολικού έτους,

(ii) οι γονείς του ενδιαφερόμενου ή ο ένας τουλάχιστον από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό κατά το διάστημα που ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος, και

(iii) ο ενδιαφερόμενος αναχωρεί από τη Δημοκρατία, εντός δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση ή τη διακοπή των σπουδών του.

(ε) Η χρονική περίοδος της δεκαετίας, που απαιτείται για την απόκτηση της ιδιότητας του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού, δεν διακόπτεται αν, σε μεμονωμένη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος εγκαταστάθηκε στη Δημοκρατία για χρονική περίοδο μέχρι δώδεκα (12) μήνες και στη συνέχεια επανεγκαταστάθηκε στο εξωτερικό.

(στ) Απώλεια της ιδιότητας του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού επέρχεται με τη μόνιμη εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου στη Δημοκρατία, είτε οικειοθελώς, είτε μετά από απέλασή του από τη χώρα που κατοικεί, ή με την παραμονή του στη Δημοκρατία για χρονική περίοδο πέραν των δώδεκα (12) μηνών.

(ζ) Η ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού είναι δυνατόν να επανακτηθεί αν, μετά την απώλειά της, συμπληρωθούν εκ νέου οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(η) Η χρονική περίοδος κατά την οποία δημόσιος υπάλληλος, ή συμβασιούχος του δημοσίου, ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, υπηρετεί στο εξωτερικό, καθώς και των τέκνων του μέχρι την ενηλικίωσή τους, υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της χρονικής περιόδου της δεκαετίας, που απαιτείται για την απόκτηση της ιδιότητας του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού.

(θ) Όσοι συμπληρώνουν τη χρονική περίοδο της δεκαετίας κατά τη διάρκεια που τελούν σε ανυποταξία, ή λιποταξία, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης στη Δύναμη, δεν αποκτούν την ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, «οικογένεια» αποτελούν -

(α) οι γονείς όταν συζούν και τα κοινά τους τέκνα, καθώς και τα τέκνα του ενός ή του άλλου από τους εν λόγω γονείς, εφόσον τα τέκνα τους ζουν μαζί τους κάτω από την ίδια στέγη·

(β) πατέρας άγαμος, χήρος, διαζευγμένος, ή σε διάσταση με τη σύζυγό του, και τα τέκνα του που ζουν μαζί του κάτω από την ίδια στέγη·

(γ) μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη, ή σε διάσταση με το σύζυγό της, και τα τέκνα της που ζουν μαζί της κάτω από την ίδια στέγη.

(4) Όπου στις διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφέρεται βαθμός αξιωματικού ή υπαξιωματικού του Στρατού Ξηράς περιλαμβάνει και τον αντίστοιχο βαθμό αξιωματικού ή υπαξιωματικού του Ναυτικού και της Αεροπορίας, όπως προβλέπεται για το Στρατό, δυνάμει των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Πεδίο εφαρμογής

3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου διέπουν την οργάνωση και τη διοίκηση της Δύναμης, καθώς και την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη και εφαρμόζονται σε όλους τους στρατεύσιμους, εθνοφρουρούς και εφέδρους, ανάλογα με την περίπτωση, και σε όλα τα πρόσωπα που εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
Συνέχιση υπόστασης της Δύναμης

4. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, η Δύναμη συνεχίζει να υφίσταται, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και λειτουργεί σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

Αποστολή της Δύναμης

5.(1) Η Δύναμη έχει ως αποστολή την παροχή βοήθειας στο Στρατό και στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας, για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την άμυνα της Δημοκρατίας, προς το σκοπό αντιμετώπισης απειλούμενης εισβολής ή οποιασδήποτε ενέργειας που στρέφεται κατά της ανεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας ή που απειλεί την ασφάλεια ζωής ή περιουσίας πολιτών της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Δύναμη δύναται, σε έκτακτες περιστάσεις, να συνδράμει τα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας, μετά από πρόσκλησή τους, για αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν τη ζωή ή την περιουσία πολιτών της Δημοκρατίας.

Συγκρότηση και στρατιωτικό προσωπικό της Δύναμης

6.(1) Η Δύναμη συγκροτείται, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Το στρατιωτικό προσωπικό της Δύναμης απαρτίζεται από -

(α) τον Αρχηγό, ο οποίος ηγείται της Δύναμης·

(β) τον Υπαρχηγό·

(γ) τα μέλη του Στρατού, που αποσπώνται για υπηρεσία στη Δύναμη δυνάμει των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(δ) τους εθνοφρουρούς, που εκπληρώνουν τη θητεία τους στη Δύναμη, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

(ε) τους εφέδρους, που εκπληρώνουν εφεδρική υπηρεσία στη Δύναμη, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων ή αναγκών της Δύναμης σε εξειδικευμένο προσωπικό ή όταν καθίσταται απαραίτητο για τη συγκρότηση και λειτουργία ορισμένων μονάδων ή υπηρεσιών της Δύναμης για περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητάς της, να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό όπως, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό, προσλαμβάνει, με σύμβαση, στη Δύναμη-

(α) ως αξιωματικούς ή υπαξιωματικούς, πρόσωπα με ειδική μόρφωση, προσόντα ή πείρα· και

(β) ως οπλίτες, πρόσωπα που έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση θητείας τους στη Δύναμη ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας στη Δύναμη, δυνάμει των παραγράφων (ε) έως (ι) και (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 ή έχουν απολυθεί οριστικά από τη Δύναμη δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 41:

Νοείται ότι, ενόσω η εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες, η προϋπόθεση εκπλήρωσης της υποχρέωσης θητείας δεν απαιτείται για τις υποψήφιες για πρόσληψη γυναίκες:

Νοείται περαιτέρω ότι, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης οπλιτών με σύμβαση έχουν και οι εθνοφρουροί, η πρόσληψη των οποίων όμως, σε περίπτωση που εξασφαλίσουν κατάλληλη σειρά επιτυχίας, τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

(4) Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού δυνάμει του εδαφίου (3), τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση προσόντα, οι όροι και η διάρκεια της υπηρεσίας του εν λόγω προσωπικού, τα καθήκοντα που θα εκτελεί το προσωπικό αυτό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που επιλέγονται θα προσλαμβάνονται με σύμβαση για αρχική περίοδο υπηρεσίας διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Υπουργού, για περαιτέρω διαδοχικές χρονικές περιόδους ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, όπως ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού και εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων:

Νοείται περαιτέρω ότι, το ανώτατο όριο ηλικίας μέχρι το οποίο δύναται να υπηρετεί πρόσωπο ως οπλίτης με σύμβαση είναι τα σαράντα δύο (42) έτη.

Εφόδια μελών της Δύναμης

6Α.-(1)  Στα μέλη της Δύναμης παρέχονται δωρεάν-

(α) Όλα τα αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων και της υπηρεσίας τους όπλα, πυρομαχικά και είδη εξάρτυσης· και

(β) στολές και άλλα εφόδια, όπως αυτά καθορίζονται δυνάμει Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε μέλος της Δύναμης, το οποίο αφυπηρετεί ή απολύεται ή παύει, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ανήκει στις τάξεις της Δύναμης, υποχρεούται να παραδώσει αμέσως όλα τα εφόδια που καθορίζει ο Αρχηγός με απόφασή του, καθώς και τα όπλα, πυρομαχικά ή άλλο πολεμικό υλικό, που του έχουν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, τα οποία αποτελούν περιουσία της Δημοκρατίας.

Οργάνωση της Δύναμης

7.(1) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (2), η οργάνωση της Δύναμης και η διάκρισή της σε Κλάδους, καθώς και οι βαθμοί των αξιωματικών και υπαξιωματικών, είναι αντίστοιχη μ’ αυτή που προβλέπεται για το Στρατό, δυνάμει των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των οποιωνδήποτε διοικητικών πράξεων εκδίδονται δυνάμει αυτών.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η οργανωτική δομή και εσωτερική λειτουργία της Δύναμης, το προσωπικό και οι αρμοδιότητες του Γ.Ε.Ε.Φ., ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

Εξουσίες Υπουργού

8.(1) Ο Υπουργός φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και των Κανονισμών και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έχει τη γενική εποπτεία της Δύναμης και εκδίδει προς αυτή οδηγίες αναφορικά με την εκτέλεση αρμοδιοτήτων που είναι αναγκαίες για την άμυνα και το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας και εγκρίνει την οργανωτική δομή της Δύναμης.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Υπουργός δίνει γενικές οδηγίες προς τον Αρχηγό, αναφορικά με την αποστολή, τη διοίκηση, τον έλεγχο, την οργάνωση, την εκπαίδευση και πειθαρχία της Δύναμης, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας.

(3) Τηρουμένων των προνοιών των εδαφίων (1) και (2), ο Υπουργός ασκεί τις αρμοδιότητές του, δυνάμει του παρόντος Νόμου, συνήθως, μέσω του Αρχηγού και του Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους που καθορίζονται στα άρθρα 11 και 13 του παρόντος Νόμου, αντίστοιχα.

Επιτελείο Υπουργού Άμυνας

9.(1) Ο Υπουργός συγκροτεί Επιτελείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον ίδιο και τον συμβουλεύει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

(2) Η οργάνωση και λειτουργία του Επιτελείου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού, η οποία λαμβάνεται με βάση τα πιο κάτω πλαίσια:

(α) Το Επιτελείο δύναται να απαρτίζεται τόσο από στρατιωτικό όσο και πολιτικό προσωπικό, όπως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει.

(β) Ως προϊστάμενος του Επιτελείου ορίζεται από τον Υπουργό αξιωματικός βαθμού τουλάχιστον Συνταγματάρχη.

(γ) Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που θα απαρτίζουν το Επιτελείο ορίζονται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

(δ) Ο αριθμός των αξιωματικών και των υπαξιωματικών του Επιτελείου δεν θα υπερβαίνει τους δέκα (10):

Νοείται ότι, σε έκτακτες περιστάσεις και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν, ο Υπουργός δύναται, με απόφασή του, να τοποθετεί στο Επιτελείο αξιωματικούς και υπαξιωματικούς πέραν του πιο πάνω αριθμού, οι οποίοι δεν θα υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25).

(ε) Στο Επιτελείο λειτουργούν τμήματα που αφορούν τους πιο κάτω τομείς:

(i) Στρατιωτικά και στρατηγικά θέματα·

(ii) Στρατολογικά θέματα·

(iii) Θέματα στρατιωτικού προσωπικού - Νομοθεσία επί στρατιωτικών θεμάτων·

(iv) Αμυντική διπλωματία - Διεθνείς σχέσεις·

(v) Τύπος και εθιμοτυπία.

Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας

9Α.-(1) Ο Υπουργός Άμυνας ιδρύει Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας, με σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας  σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ειδικότερα, την-

(α) επιμόρφωση και εκπαίδευση των στελεχών της Εθνικής Φρουράς σε στρατηγικό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν σφαιρική και σύγχρονη αντίληψη σε θέματα ηγεσίας, ανάλυσης της διεθνούς πολιτικοστρατιωτικής κατάστασης και σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων και λήψης αποφάσεων·

(β) επιμόρφωση των στελεχών των λοιπών σωμάτων ασφαλείας, ήτοι της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Λιμενικού Σώματος και της Πολιτικής Άμυνας, καθώς και των λειτουργών όλων των φορέων της Δημοκρατίας που εμπλέκονται στον τομέα ασφάλειας και άμυνας, οι οποίοι, ως εκ της θέσεως και της ιδιότητάς τους, χειρίζονται θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και άμυνας·

(γ) ανάπτυξη της συνεργασίας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Δημοκρατίας και του εξωτερικού, στρατιωτικές ακαδημίες άλλων χωρών, ερευνητικά κέντρα και το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας  και  Άμυνας(ΕΚΑΑ)·

(δ) προώθηση κοινής αντίληψης περί της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), μέσω διεθνών εκπαιδεύσεων, ώστε να καταστεί σταδιακά η Δημοκρατία περιφερειακό σημείο εκπαίδευσης στα θέματα και αποστολές ΚΠΑΑ·

(ε) προώθηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ανταλλαγή νέων αξιωματικών·

(στ) επικοινωνία σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της άμυνας σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. και

(ζ) ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριότητων με σκοπό τον κατά το δυνατό καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο εκμετάλλευσης των ανθρώπινων και χρηματικών πόρων που της παραχωρούνται για την επίτευξη των σκοπών της.

(2) Η οργάνωση, ο τρόπος λειτουργίας και επιμέρους λεπτομέρειες για το έργο της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) Ακαδημίας, ρυθμίζονται με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αρχηγός και Υπαρχηγός της Δύναμης

10.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Δύναμης διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτό ήθελε ορίσει.

(2) Ο Αρχηγός της Δύναμης φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου και δύναται να είναι, είτε αξιωματικός του Στρατού που αποσπάστηκε για υπηρεσία στη Δύναμη δυνάμει των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, είτε αξιωματικός μη πολίτης της Δημοκρατίας.

(3) Ο Υπαρχηγός της Δύναμης φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου ή του Υποστράτηγου, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει και είναι αξιωματικός του Στρατού που υπηρετεί με απόσπαση στη Δύναμη δυνάμει των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διορισμού αξιωματικού βαθμού Υποστράτηγου ως Υπαρχηγού, ο διορισθείς προάγεται, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο βαθμό του Αντιστράτηγου.

Αρμοδιότητες Αρχηγού

11.(1) Ο Αρχηγός, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έχει τη διοίκηση, διεύθυνση και επίβλεψη της Δύναμης και είναι υπόλογος στον Υπουργό για την οργάνωση, εκπαίδευση, ετοιμότητα, πειθαρχία, τάξη και ασφάλεια στη Δύναμη και την εκτέλεση των οποιωνδήποτε οδηγιών και κατευθύνσεων του δίνονται από τον Υπουργό, καθώς και για κάθε υλικό που διατίθεται στη Δύναμη.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), ο Αρχηγός -

(α) συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διοίκηση και τον έλεγχο της Δύναμης, καθώς και για κάθε θέμα στρατολογικής φύσεως·

(β) ετοιμάζει και υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις για κάθε θέμα που σχετίζεται με την αποστολή, τη διοίκηση, την εκπαίδευση, την οργάνωση, τον έλεγχο και την επιχειρησιακή ικανότητα της Δύναμης·

(γ) ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, ο Αρχηγός έχει εξουσία, σε περίπτωση που στρατιωτικά οχήματα ή οποιαδήποτε άλλα μηχανοκίνητα μέσα της Δύναμης απαιτείται να κινηθούν εκτός στρατιωτικών χώρων, μετά από συνεννόηση και συναίνεση του Αρχηγού της Αστυνομίας, να αναθέτει σε όργανα της Στρατονομίας της Δύναμης, που έχουν τύχει, προς το σκοπό αυτό, ειδικής εκπαίδευσης από μέλη της Αστυνομίας, να ρυθμίζουν και ελέγχουν την τροχαία κίνηση σε οποιοδήποτε δρόμο.

(4) Ο Αρχηγός ασκεί τις αρμοδιότητές του μέσω του Γ.Ε.Ε.Φ.

Αρμοδιότητες Υπαρχηγού

12. Ο Υπαρχηγός εκτελεί, μέσα στα πλαίσια του παρόντος Νόμου, τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Αρχηγό και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Αρχηγού, όταν ο Αρχηγός απουσιάζει ή κωλύεται να εκτελεί τις αρμοδιότητές του, για οποιοδήποτε λόγο.

Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή

13.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Γενικός Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 μέχρι 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και το εκάστοτε ισχύον σχέδιο υπηρεσίας της θέσης του.

(2) Καμία πρόνοια στον παρόντα Νόμο δεν επηρεάζει την αρμοδιότητα του Γενικού Διευθυντή να ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια που αφορούν την Εθνική Φρουρά, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο.

Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Δύναμης

14. Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Δύναμης είναι οι ακόλουθοι:

(α) Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Στρατού, που αποσπώνται για υπηρεσία στη Δύναμη δυνάμει των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(β) οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, μη πολίτες της Δημοκρατίας, που τοποθετούνται στη Δύναμη δυνάμει του άρθρου 15·

(γ) οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί, οι Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί και οι υπαξιωματικοί, που εκπληρώνουν τη θητεία τους στη Δύναμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ) οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, που προσλαμβάνονται στη Δύναμη δυνάμει των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 6, καθώς και οι οπλίτες που προσλαμβάνονται στη Δύναμη δυνάμει των εν λόγω εδαφίων και στους οποίους απονέμεται βαθμός υπαξιωματικού·

(ε) οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί, που εκπληρώνουν εφεδρική υπηρεσία στη Δύναμη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Στρατιωτικό προσωπικό της Δύναμης, μη πολίτες της Δημοκρατίας

15.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό όπως, προς συμπλήρωση της στελέχωσης της Δύναμης και μετά από διαβούλευση με τον Αρχηγό και τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους, τοποθετεί στη Δύναμη αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες, επιπλέον των αναφερομένων στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 6, μη πολίτες της Δημοκρατίας, οι οποίοι, κατά την κρίση του Υπουργού, είναι απαραίτητοι για τη στελέχωση της Δύναμης.

(2) Οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες, που τοποθετούνται στη Δύναμη δυνάμει του εδαφίου (1) -

(α) έχουν όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες, καθήκοντα και υποχρεώσεις που έχουν οι λοιποί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και εθνοφρουροί της Δύναμης, ανάλογα με την περίπτωση·

(β) φέρουν επί της στολής τους διακριτικά της Δημοκρατίας ή της Δύναμης, όπως ήθελε ορίσει ο Υπουργός·

(γ) υπόκεινται, σε σχέση με την πειθαρχική ευθύνη, στους εκάστοτε ισχύοντες Πειθαρχικούς Κανονισμούς της Εθνικής Φρουράς·

(δ) δεν υπόκεινται στις διατάξεις των περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμων του 1964 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίσταται·

(ε) δεν θεωρούνται υπάλληλοι της Δημοκρατίας.

Βαθμοί που απονέμονται στους εθνοφρουρούς και εφέδρους και κατανομή εθνοφρουρών

16.(1) Στους εθνοφρουρούς της Δύναμης δύνανται να απονέμονται οι ακόλουθοι βαθμοί:

(α) Του Δεκανέα και του Λοχία για όσους επιλέγονται στο Στρατό Ξηράς, του Δίοπου και του Κελευστή για όσους επιλέγονται στο Ναυτικό και του Υποσμηνία και του Σμηνία για όσους επιλέγονται στην Αεροπορία· και

(β) του Ανθυπολοχαγού, Σημαιοφόρου και Ανθυποσμηναγού, για όσους επιλέγονται στο Στρατό Ξηράς, στο Ναυτικό και στην Αεροπορία, αντίστοιχα.

(2) Οι βαθμοί που απονέμονται στους εθνοφρουρούς, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στη Δύναμη, διατηρούνται και μετά την εκπλήρωση της θητείας τους και την ένταξή τους στην εφεδρεία της Δύναμης.

(3) Στους εφέδρους της Δύναμης δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, να απονέμονται οι βαθμοί του Ανθυπολοχαγού, Υπολοχαγού, Λοχαγού ή Ταγματάρχη, για όσους υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς, ή οι αντίστοιχοι βαθμοί των αξιωματικών του Ναυτικού και της Αεροπορίας, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Η διαδικασία επιλογής και κατανομής των στρατεύσιμων ή εθνοφρουρών σε Κλάδους, Όπλα και Σώματα, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βαθμοφόρων, η διαδικασία ονομασίας των εθνοφρουρών σε Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς και απονομής σ’ αυτούς οποιουδήποτε βαθμού, τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση προσόντα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού, στον οποίο υποβάλλει σχετική εισήγηση ο Αρχηγός:

Νοείται ότι, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ειδικός βαθμός επίκουρου αξιωματικού ή υπαξιωματικού

17. Στα πρόσωπα που προσλαμβάνονται στη Δύναμη δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 6 ή υπηρετούν στη Δύναμη δυνάμει της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (β) του άρθρου 22, καθώς και στους εφέδρους, δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού, στον οποίο υποβάλλει σχετική εισήγηση ο Αρχηγός, να απονέμεται, λόγω ειδικής μόρφωσης, προσόντων ή πείρας των εν λόγω προσώπων ή εφέδρων, ο ειδικός βαθμός του επίκουρου αξιωματικού ή υπαξιωματικού.

ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας

18.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και όσα πρόσωπα έχουν οποιοδήποτε από τους δύο γονείς κυπριακής καταγωγής, αλλά δεν έχουν καταστεί πολίτες της Δημοκρατίας, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το πεντηκοστό έτος (50ο) της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη, όπως προνοείται στον παρόντα Νόμο.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης ή άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί την ύπαρξη της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με διάταγμά του, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καλεί για κατάταξη στη Δύναμη, για εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας, κατά κλάση ή κατηγορία ή ονομαστικά, πολίτες της Δημοκρατίας που έχουν υπερβεί το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας τους.

(3) Ο Υπουργός, με απόφασή του, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, καθορίζει τη διαδικασία της πρόσκλησης και κατάταξης των καλουμένων με το διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), όσοι, λόγω των θρησκευτικών ή ιδεολογικών τους πεποιθήσεων, αρνούνται να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη και αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με το άρθρο 51, υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση, όπως προνοείται στο άρθρο 49:

Νοείται ότι η εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία και η εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία εκπληρώνεται έναντι της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη.

Διακρίσεις της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας

19.(1) Η υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη διακρίνεται σε υποχρέωση θητείας, υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας και πρόσθετη υποχρέωση.

(2) Η θητεία στη Δύναμη διακρίνεται σε στρατιωτική θητεία, ειδική στρατιωτική θητεία και εναλλακτική στρατιωτική θητεία.

(3) Η εφεδρική υπηρεσία στη Δύναμη εκπληρώνεται απ' όσους ανήκουν στην εφεδρεία αυτής δυνάμει του άρθρου 43 και απ’ όσους καλούνται για εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 18.

(4) Η ειδική στρατιωτική θητεία στη Δύναμη εκπληρώνεται όπως προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 38, απ' όσους εθνοφρουρούς κρίνονται από αρμόδια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομική επιτροπή, ότι είναι ικανοί για εκπλήρωση τέτοιας θητείας, με βάση τον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31.

(5) Η πρόσθετη υποχρέωση επιβάλλεται στις περιπτώσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 21.

Διάρκεια στρατιωτικής θητείας

20.(1) Οι στρατεύσιμοι υπέχουν υποχρέωση θητείας στη Δύναμη μέχρι τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου (45ου) έτους της ηλικίας τους.

(2) Η στρατιωτική θητεία στη Δύναμη δυνατόν να είναι πλήρης ή μειωμένη, όπως προνοείται στο εδάφιο (3).

(3) Η πλήρης στρατιωτική θητεία έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και η μειωμένη θητεία, ανάλογα με την περίπτωση, έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18), δεκατεσσάρων (14), έξι (6) και τριών (3) μηνών, όπως προνοείται στο άρθρο 21:

Νοείται ότι, η διάρκεια της θητείας -

(α) όσων αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης είναι προσαυξημένη, όπως προνοείται στο άρθρο 48, και

(β) όσων εκπληρώνουν ειδική στρατιωτική θητεία, είναι ίση με εκείνη που οι ίδιοι θα εκπλήρωναν αν υπηρετούσαν στρατιωτική θητεία, πλήρη ή μειωμένη, προσαυξημένη κατά οκτώ (8) μήνες.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από πρόταση του Υπουργού -

(α) να μειώνει τη διάρκεια της υποχρέωσης θητείας για ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες στρατευσίμων ή εθνοφρουρών, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή οι στρατιωτικές ανάγκες της Δημοκρατίας το επιτρέπουν ή επιβάλλουν τούτο λόγοι δημοσίου συμφέροντος:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει αναλογικά για οποιεσδήποτε συνακόλουθες στρατολογικές μεταβολές συνεπάγεται η μείωση της διάρκειας της υποχρέωσης θητείας, δυνάμει της παρούσας παραγράφου, ή

(β) να παρατείνει τη διάρκεια της υποχρέωσης θητείας στρατευσίμων ή εθνοφρουρών, σε περίοδο πολέμου ή επιστράτευσης ή έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης ή όταν οι στρατιωτικές ανάγκες της Δημοκρατίας το επιβάλλουν.

Μειωμένη στρατιωτική θητεία

21.(1) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (6), οι στρατεύσιμοι και οι εθνοφρουροί που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούνται μειωμένης στρατιωτικής θητείας:

(α) Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών:

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που υπερβαίνει το δέκατο (10ο) έτος, όχι όμως το δέκατο τρίτο (13ο) έτος.

(β) Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών:

(i) Ο μεγαλύτερος αδελφός από οικογένεια με τέσσερεις (4) ζώντες αδελφούς, καθώς και οι δύο (2) μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε (5) ή περισσότερους ζώντες αδελφούς·

(ii) όλα τα επόμενα αδέλφια δύο (2) αδελφών που υπηρέτησαν πλήρη θητεία·

(iii) ο μεγαλύτερος αδελφός από οικογένεια με πέντε (5) ζώντα τέκνα, οι δύο (2) μεγαλύτεροι αδελφοί από οικογένεια με έξι (6) ή επτά (7) ζώντα τέκνα, οι τρεις (3) μεγαλύτεροι αδελφοί από οικογένεια με οκτώ (8) ή εννέα (9) ζώντα τέκνα, καθώς και όλοι οι αδελφοί από οικογένεια με δέκα (10) ή περισσότερα ζώντα τέκνα·

(iv) οι υιοί θανόντος γονέα·

(v) τα άρρενα μη αναγνωρισθέντα τέκνα·

(vi) ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου·

(vii) ο δευτερότοκος και οι μικρότεροι από αυτόν υιοί προσώπου, το οποίο χαρακτηρίσθηκε, με βάση τους περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμους του 1988 μέχρι 2005, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ως εξαφανισθείς ή φονευθείς ή πεσών ή πλήρως ανάπηρος, λόγω τραυμάτων ή κακουχιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στη Δύναμη ή κατά τη διάρκεια και ένεκα αναταραχής που σχετίζεται άμεσα με την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας·

(viii) ο μόνος ή ο μεγαλύτερος υιός προσώπου που κρίθηκε από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, που προβλέπεται στους περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμους του 1988 μέχρι 2005, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ως ανάπηρος και το ποσοστό ανικανότητάς του υπερβαίνει το 49%·

(ix) όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα πριν από τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) έτους της ηλικίας τους, των οποίων οι γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης ή εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών·

(x) οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που υπερβαίνει το δέκατο τρίτο (13ο) έτος, όχι όμως το δέκατο όγδοο (18ο) έτος.

(xi) ο μόνος ή ο μεγαλύτερος υιός οικογένειας της οποίας και οι δύο γονείς είναι άτομα με αναπηρία που τους καθιστά πλήρως ανίκανους για εργασία.

(γ) Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκειας έξι (6) μηνών:

(i) Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων·

(ii) τα τέκνα γονέων, οι οποίοι διαμένουν συνεχώς και μόνιμα στις κατεχόμενες από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις περιοχές της Δημοκρατίας, λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974, εφόσον το επιθυμούν·

(iii) οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που υπερβαίνει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος, όχι όμως το εικοστό έκτο (26ο) έτος, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης, ή εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών·

(iv) όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) και μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας τους, των οποίων οι γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία της πολιτογράφησής τους, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών.

(δ) Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκειας τριών (3) μηνών:

(i) Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που υπερβαίνει το εικοστό έκτο (26ο) έτος, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών·

(ii) όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση μετά τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας τους, των οποίων οι γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία της πολιτογράφησής τους, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών.

(2) Η απόφαση για την ένταξη ή μη στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού στους υπόχρεους μειωμένης θητείας λαμβάνεται, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, από τον Υπουργό ή, μετά από εξουσιοδότησή του, από τον Αρχηγό ή εκπρόσωπό του.

(3) Η απόφαση για την ένταξη στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού στους υπόχρεους μειωμένης θητείας δεν ανακαλείται, έστω και αν, μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού αιτήματος, εκλείψουν οι καθοριζόμενες προϋποθέσεις.

(4) Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (i), (iii) και (viii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), το δικαίωμα ένταξης στους υπόχρεους μειωμένης θητείας παρέχεται κατά σειρά από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο αδελφό:

Νοείται ότι, το εν λόγω δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται, αν ο δικαιούχος του ευεργετήματος κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομική επιτροπή, ως ακατάλληλος για στράτευση, για λόγους υγείας, ή τελεί σε αναβολή εκπλήρωσης της θητείας του.

(4Α)  Στην περίπτωση της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), το δικαίωμα ένταξης στους υπόχρεους μειωμένης θητείας παρέχεται επιπροσθέτως και όταν ο ένας εκ των δύο αδελφών απολύθηκε οριστικά για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 41 ή κρίθηκε από την αρμόδια δυνάμει του παρόντος Νόμου υγειονομική επιτροπή ως μονίμως ακατάλληλος για στράτευση, υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) ο ως άνω αδελφός που απολύθηκε οριστικά έχει εκτίσει πραγματική θητεία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μηνών∙ και

(β) το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της μη εκπληρωθείσας πλήρους θητείας από τον εν λόγω αδελφό, θα εκπληρωθεί από τον πρώτο δικαιούχο μειωμένης θητείας αδελφό.

(5) Σε περίπτωση που δύο (2) αδέλφια εκπληρώνουν ταυτόχρονα τη θητεία τους, ο τυχόν δικαιούχος μειωμένης θητείας δύναται να ασκήσει το δικαίωμά του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του συνεχίζει να υπηρετεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δικαιούχοι του ευεργετήματος μειωμένης θητείας είναι αδέλφια που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία και υπηρετούν ταυτόχρονα στη Δύναμη, η χρονική διάρκεια της θητείας από την οποία απαλλάσσονται διαμοιράζεται εξίσου μεταξύ τους.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), εθνοφρουροί οι οποίοι υπηρετούν τη θητεία τους στη Δύναμη και οι οποίοι με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται σε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,  η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 16, επιλέχθηκαν ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί ή τους απονεμήθηκε βαθμός υπαξιωματικού ή ολοκλήρωσαν με επιτυχία την ειδική εκπαίδευση στην οποία υποβάλλονται οι επιλεγέντες ως καταδρομείς-ειδικών επιχειρήσεως ή ως υποβρύχιοι καταστροφείς ή ως στρατονόμοι ή ως εθνοφρουροί ασφαλείας του ΓΕΕΦ, δεν έχουν δικαίωμα μείωσης της θητείας τους:

Νοείται ότι, το δικαίωμα μείωσης της θητείας παρέχεται στους ως άνω εθνοφρουρούς, εάν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη μείωση της θητείας αποκτήθηκαν μετά την επιλογή τους ως Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών ή την απονομή σε αυτούς του βαθμού υπαξιωματικού ή μετά την ολοκλήρωση από αυτούς με επιτυχία της ως άνω ειδικής εκπαίδευσης ή οι εν λόγω εθνοφρουροί έπαυσαν να ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες για λόγους υγείας ή για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα.

(7) Η διαδικασία για τη μείωση της θητείας, δυνάμει του εδαφίου (1), τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, η προθεσμία και ο τόπος κατάθεσής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διάρκεια εφεδρικής υπηρεσίας

22. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18, η υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας στη Δύναμη δύναται να παραταθεί, κατά κλάση ή κατηγορία ή ειδικότητα ή τόπο καταγωγής ή τόπο διαμονής των εφέδρων και πέραν του πεντηκοστού (50ου) έτους της ηλικίας τους, ως ακολούθως:

(α) Σε περίοδο πολέμου ή επιστράτευσης ή έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και για όσο χρόνο κριθεί αναγκαίο, μετά από πρόταση του Υπουργού, στον οποίο υποβάλλει σχετική εισήγηση ο Αρχηγός, και

(β) με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, στις περιπτώσεις -

(i) προσώπων που ήταν μέλη του Στρατού και δεν ανήκουν πλέον στις τάξεις του μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου (63ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον τους ζητηθεί και το αποδεχθούν·

(ii) δημοσίων υπαλλήλων και ωρομίσθιων του Υπουργείου Άμυνας που είναι τοποθετημένοι στη Δύναμη μέχρι την ηλικία της αφυπηρέτησής τους, εφόσον τους ζητηθεί και το αποδεχθούν·

(iii) πολιτών της Δημοκρατίας, οι οποίοι υποβάλλουν αίτημα για εθελοντική ένταξή τους στην Εθνοφυλακή της Δύναμης:

Νοείται ότι, δεν δύναται να παραταθεί ως ανωτέρω η υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας οποιουδήποτε προσώπου εάν δεν το επιτρέπει η ικανότητά του.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας

23.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (4) και 5, από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη δικαιούνται απαλλαγής οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών της Δημοκρατίας:

(α) Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομικές επιτροπές, ως ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, με βάση τον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31·

(β) όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε δικαστήριο σε ισόβια φυλάκιση ή σε ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, που για τους στρατιωτικούς συνεπιφέρει καθαίρεση, σύμφωνα με τους περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμους του 1964 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(γ) οι αιχμάλωτοι πολέμου και οι θεωρούμενοι ως αιχμάλωτοι πολέμου, σύμφωνα με την περί Μεταχειρίσεως των Αιχμαλώτων Πολέμου Σύμβαση της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, όπως αυτή εκτίθεται στο Μέρος ΙΙ του Πίνακα του περί των Συνθηκών της Γενεύης Κυρωτικού Νόμου του 1966, καθώς και οι όμηροι των δυνάμεων εισβολής κατά ή μετά την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, οι οποίοι κατέχουν σχετικό πιστοποιητικό του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού·

(δ) όσοι έχουν την ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού·

(ε) ο πατέρας τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων ζώντων τέκνων, καθώς και ο πατέρας δύο (2) ανήλικων ζώντων τέκνων που είναι χήρος, εφόσον το επιθυμεί:

Νοείται ότι, εάν οι προϋποθέσεις απαλλαγής, δυνάμει της παρούσας παραγράφου, αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια ή μετά την εκπλήρωση της θητείας, ο εν λόγω πατέρας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής υπηρεσίας·

(στ) ο μόνος ή ο μεγαλύτερος υιός ή αδελφός προσώπου, το οποίο χαρακτηρίσθηκε, με βάση τους περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμους του 1988 μέχρι 2005, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ως εξαφανισθείς ή φονευθείς ή πεσών ή πλήρως ανάπηρος, λόγω τραυμάτων ή κακουχιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στη Δύναμη ή κατά τη διάρκεια και ένεκα αναταραχής που σχετίζεται άμεσα με την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας, εφόσον το επιθυμεί·

(ζ) τα τέκνα οικογένειας, των οποίων και οι δύο (2) γονείς δεν βρίσκονται στη ζωή, εκτός εάν τα εν λόγω τέκνα, με γραπτή δήλωσή τους, αποποιηθούν του δικαιώματός τους·

(η) όσοι ήταν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και εκπλήρωσαν, χωρίς εξαγορά, στρατιωτική θητεία διάρκειας έξι (6) τουλάχιστον μηνών στις ένοπλες δυνάμεις ξένης χώρας, της οποίας είχαν επίσης την υπηκοότητα·

(θ) όσοι κατέχουν την κυπριακή και ελληνική υπηκοότητα και διέμεναν με την οικογένειά τους μόνιμα στην Ελλάδα για συνεχή χρονική περίοδο έξι (6) τουλάχιστον ετών και κατά τη διάρκεια της διαμονής τους αυτής εκπλήρωσαν, χωρίς εξαγορά, την υποχρέωση στρατιωτικής θητείας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας:

Νοείται ότι, όσοι συμπλήρωσαν τη χρονική περίοδο της εξαετούς διαμονής τους στην Ελλάδα ενώ τελούσαν σε ανυποταξία, λόγω μη κατάταξής τους στη Δύναμη, δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου·

(ι) όσοι δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής και εκπλήρωσαν, χωρίς εξαγορά, στρατιωτική θητεία στη χώρα καταγωγής τους, πριν την πολιτογράφησή τους ως πολιτών της Δημοκρατίας·

(ια) οι Υπουργοί, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και οι Δικαστές οποιουδήποτε Δικαστηρίου της Δημοκρατίας·

(ιβ) τα τέκνα γονέων, οι οποίοι διαμένουν συνεχώς και μόνιμα στις κατεχόμενες από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις περιοχές της Δημοκρατίας, λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974, εκτός εάν τα εν λόγω τέκνα, με γραπτή δήλωσή τους, αποποιηθούν του δικαιώματός τους.

(2) Όσοι εμπίπτουν στις παραγράφους (η), (θ) και (ι) του εδαφίου (1), δεν δικαιούνται απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής υπηρεσίας στη Δύναμη.

(3) Η απόφαση για την απαλλαγή όσων εμπίπτουν στο εδάφιο (1) λαμβάνεται, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, από τον Υπουργό ή, μετά από εξουσιοδότησή του, από τον Αρχηγό ή εκπρόσωπό του.

(4) Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής, δυνάμει του εδαφίου (1), πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο υποβολής από μέρους του δικαιούχου της σχετικής αίτησης.

(5) Σε περίοδο πολέμου, επιστράτευσης ή έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναστέλλει την εφαρμογή διατάξεων του εδαφίου (1) ή να διακόπτει την απαλλαγή, για όλες ή ορισμένες από τις κατηγορίες που καθορίζονται σ’ αυτό.

(6) Η διαδικασία για τη χορήγηση απαλλαγής, δυνάμει του εδαφίου (1), τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, η προθεσμία και ο τόπος κατάθεσής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας

24.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των επόμενων εδαφίων, αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη χορηγείται σε όσους -

(α) φοιτούν σε Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους·

(β) φοιτούν ή επιλέχθηκαν για φοίτηση στο τμήμα νοσηλευτικής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας ή στον κλάδο μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει εκάστοτε τον ανώτατο αριθμό των στρατευσίμων, στους οποίους θα χορηγείται αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης θητείας δυνάμει της παρούσας παραγράφου, καθώς και τα κριτήρια δυνάμει των οποίων αυτοί θα επιλέγονται·

(γ) έχουν αδελφό που υπηρετεί στη Δύναμη για εκπλήρωση της θητείας του, ο οποίος δεν τελεί σε λιποταξία, ή έχουν αδελφό, ο οποίος υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα στη Δύναμη για εκπλήρωση της θητείας του και δεν τελεί σε ανυποταξία·

(δ) νοσηλεύονται σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού·

(ε) κρατούνται σε φυλακή ή τελούν σε προσωρινή κράτηση από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό·

(στ) κρίνονται από τις αρμόδιες, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομικές επιτροπές, ότι αδυνατούν προσωρινά να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας τους, για λόγους υγείας·

(ζ) αναχωρούν οικογενειακώς από τη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό σε ηλικία κάτω των δεκαέξι (16) ετών ή μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, κατόπιν ειδικής άδειας του Υπουργού, που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 70·

(η) υπηρετούν στο Στρατό ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας·

(θ) είναι ιερείς ή θρησκευτικοί λειτουργοί ή μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί αναγνωρισμένης θρησκείας, δόγματος ή σώματος·

(ι) επιλέχθηκαν για φοίτηση σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού·

(ια) επιλέχθηκαν, με βάση την καθοριζόμενη διαδικασία, να αποτελέσουν μέρος του προσωπικού για σκοπούς πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών:

Νοείται ότι, σε όσους εμπίπτουν στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) χορηγείται αναβολή μόνο από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας, ενώ σε όσους εμπίπτουν στην παράγραφο (ια) χορηγείται αναβολή μόνο από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής υπηρεσίας.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) αναβολή έχει την ακόλουθη διάρκεια:

(α) Όσων εμπίπτουν στις παραγράφους (α) και (β), μέχρι τη συμπλήρωση του βασικού κύκλου σπουδών τους ή τη διακοπή της φοίτησής τους·

(β) όσων εμπίπτουν στην παράγραφο (γ), μέχρι την ημερομηνία που ο εκτελών τη θητεία αδελφός συμπληρώσει το χρόνο της πραγματικής του θητείας:

Νοείται ότι, η διάρκεια της αναβολής μειώνεται ανάλογα, αν ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα, υπαχθεί σε κατηγορία θητείας μικρότερης διάρκειας από αυτή που υπολογίσθηκε για τον καθορισμό της αρχικής διάρκειας της αναβολής·

(γ) όσων εμπίπτουν στην παράγραφο (δ), μέχρι την ημερομηνία εξόδου τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα·

(δ) όσων εμπίπτουν στην παράγραφο (στ), μέχρι δύο (2) έτη συνολικά, η οποία χορηγείται τμηματικά, κατά έτος ή εξάμηνο ή τρίμηνο, όπως προνοείται στον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31·

(ε) όσων εμπίπτουν στις παραγράφους (ε), (ζ), (η) και (θ), μέχρι την ημερομηνία που παύουν να υφίστανται οι λόγοι της αναβολής·

(στ) όσων εμπίπτουν στην παράγραφο (ι), μέχρι την ημερομηνία διακοπής της φοίτησής τους·

(ζ) όσων εμπίπτουν στην παράγραφο (ια), για όσο χρόνο αποτελούν μέρος του προσωπικού που επιλέχθηκε για σκοπούς πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών.

(3) Η κατά το εδάφιο (1) αναβολή διακόπτεται -

(α) στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (β), με αίτηση του δικαιούχου ή όταν διακοπή η φοίτηση·

(β) στην περίπτωση της παραγράφου (γ), με αίτηση του δικαιούχου ή, όταν ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα τύχει αναβολής ή όταν ο ταυτόχρονα υποχρεούμενος για κατάταξη αδελφός δεν καταταγεί για οποιοδήποτε λόγο στη Δύναμη·

(γ) στις περιπτώσεις των παραγράφων (δ), (ε), (στ), (η) και (θ), όταν παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της αναβολής·

(δ) στην περίπτωση της παραγράφου (ζ), με αίτηση του δικαιούχου ή με τη διακοπή της μόνιμης διαμονής του στο εξωτερικό·

(ε) στην περίπτωση της παραγράφου (ι), όταν διακοπεί η φοίτηση.

(4) Η απόφαση για τη χορήγηση αναβολής σ' όσους εμπίπτουν στο εδάφιο (1) λαμβάνεται από τον Υπουργό ή, μετά από εξουσιοδότησή του, από τον Αρχηγό ή εκπρόσωπό του, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, εκτός από την περίπτωση προσωρινής αδυναμίας εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας για λόγους υγείας, η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομικές επιτροπές.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται, μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 26, να χορηγεί σε στρατεύσιμους αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης θητείας μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον συντρέχουν ειδικοί οικογενειακοί ή οικονομικοί λόγοι, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται, να χορηγεί την ως άνω αναβολή χωρίς εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος στρατεύσιμου και εφόσον δεν παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος παραπομπής της υπόθεσης του εν λόγω στρατεύσιμου στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να χορηγεί αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας σε πολίτες της Δημοκρατίας, κατά κατηγορία ή άτομο, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή λόγοι δημόσιου συμφέροντος, που αιτιολογούνται στην απόφαση.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε περίοδο πολέμου ή επιστράτευσης ή έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης, με απόφασή του, να αναστέλλει τη χορήγηση αναβολής ή να διακόπτει την αναβολή για όλες ή ορισμένες από τις κατηγορίες των προσώπων που εμπίπτουν στα εδάφια (1), (5) και (6).

(8) Η διαδικασία χορήγησης αναβολής δυνάμει του παρόντος άρθρου, τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, η προθεσμία και ο τόπος κατάθεσης των αιτήσεων, οι υποχρεώσεις όσων λαμβάνουν αναβολή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

Υποχρεώσεις όσων τυγχάνουν απαλλαγής ή αναβολής

25. Όποιος τυγχάνει, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, απαλλαγής ή αναβολής από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, σε περίπτωση που ο λόγος για τον οποίο του χορηγήθηκε η απαλλαγή ή η αναβολή παύει να υφίσταται, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο της Δύναμης στο οποίο υπάγεται, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο λόγος της απαλλαγής ή της αναβολής.

Συμβουλευτική Επιτροπή

26.(1) Καθιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει και υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις σε σχέση με αιτήματα στρατευσίμων για χορήγηση αναβολής εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, ή αιτήματα εθνοφρουρών ή προσώπων που εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία για οριστική ή προσωρινή απόλυσή τους, για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους, τα οποία παραπέμπονται σ' αυτήν από τον Υπουργό.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι πενταμελής, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, και αποτελείται από -

(α)ένα νομικό λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,

(β)ένα λειτουργό του Υπουργείου Άμυνας,

(γ)ένα λειτουργό του Γραφείου Ευημερίας, και

(δ)δύο ανώτερους αξιωματικούς του Στρατολογικού Σώματος.

(3) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό ή τον οικείο προϊστάμενό τους, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Καθήκοντα γραμματέα της Συμβουλευτικής Επιτροπής εκτελεί υπαξιωματικός ή λειτουργός του Υπουργείου Άμυνας, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή διορίζεται για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία του διορισμού του προέδρου και των μελών της:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται, οποτεδήποτε, να αντικαταστήσει τον πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για το διορισμό του.

(6) Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής να εκτελεί τα καθήκοντά του, ο Υπουργός διορίζει ένα από τα μέλη της να εκτελεί καθήκοντα προέδρου, για όσο χρόνο διαρκεί το κώλυμα.

(7) Τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, περιλαμβανομένου του προέδρου, ή του ασκούντος καθήκοντα προέδρου, σύμφωνα με το εδάφιο (6), αποτελούν απαρτία.

(8) Οι αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

(9) Η Συμβουλευτική Επιτροπή, εφόσον υπάρχουν αιτήματα για εξέταση, συγκαλείται από τον πρόεδρό της και συνεδριάζει όσες φορές απαιτείται.

(10) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται, αν κρίνει τούτο σκόπιμο, να ζητήσει την αυτοπρόσωπη παρουσία οποιουδήποτε αιτητή ενώπιόν της.

(11) Για κάθε υπόθεση που εξετάζει η Συμβουλευτική Επιτροπή τηρούνται από το γραμματέα αυτής πρακτικά, στα οποία αναγράφεται αιτιολογημένα η εισήγησή της και τα οποία, μετά την υπογραφή τους, υποβάλλονται στον Υπουργό.

(12) Ο Υπουργός, για κάθε υπόθεση που του υποβάλλεται, λαμβάνει την απόφασή του, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία λήψης των πρακτικών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

ΜΕΡΟΣ V ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΩΝ
Καταγραφή και στρατολογική παρακολούθηση των πολιτών της Δημοκρατίας

27.(1) Η καταγραφή των πολιτών της Δημοκρατίας στα στρατολογικά μητρώα γίνεται από τα στρατολογικά γραφεία της Δύναμης, με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και τους ονομαστικούς καταλόγους των μαθητών που αποστέλλονται στα εν λόγω γραφεία από τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και οι Λυκειάρχες και Διευθυντές των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως στα στρατολογικά γραφεία της Δύναμης οποιεσδήποτε μεταβολές επέρχονται στα ληξιαρχικά και άλλα στοιχεία των πολιτών της Δημοκρατίας που επηρεάζουν τη στρατολογική τους κατάσταση.

(3) Η διαδικασία και ο τρόπος καταγραφής των πολιτών της Δημοκρατίας και η χειρόγραφη και μηχανογραφική στρατολογική παρακολούθησή τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και τον Αρχηγό, η οποία γνωστοποιείται στους αρμόδιους, δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), λειτουργούς.

(4) Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια του έτους που συμπληρώνει το δέκατο έκτο (16ο) έτος της ηλικίας του, υποχρεούται να συμπληρώσει και υποβάλει δήλωση στοιχείων, στην οποία να αναγράφει με ακρίβεια τα στοιχεία που καθορίζονται σε απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (5).

(5) Με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζονται -

(α) ο τύπος και ο τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων που προνοείται στο εδάφιο (4), τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται σ' αυτή, τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται, η προθεσμία και οι υπηρεσίες κατάθεσης της εν λόγω δήλωσης, και

(β) η διαδικασία τήρησης, διακίνησης και χειρόγραφης και μηχανογραφικής επεξεργασίας της δήλωσης στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

(6) Όποιος παραλείπει να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων, σύμφωνα με τα εδάφια (4) και (5) του παρόντος άρθρου, ή την υποβάλλει εκπρόθεσμα, ή αναγράφει σ’ αυτή ανακριβή στοιχεία, ή καταθέτει ανακριβή δικαιολογητικά, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη στη Δύναμη

28.(1) Η πρόσκληση των στρατευσίμων για κατάταξη στη Δύναμη ενεργείται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Αρχηγού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ανάλογα με τις ανάγκες της Δύναμης, η πρόσκληση των στρατευσίμων μπορεί να είναι ονομαστική ή γενική, να αφορά ολόκληρη την στρατολογική κλάση ή μέρος αυτής ή κατά περιφέρεια ή κατηγορία.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με το διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1) -

(α) να απαλλάσσει από την πρόσκληση για κατάταξη στη Δύναμη οποιοδήποτε πρόσωπο ή κατηγορία ή τάξη προσώπων, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή λόγοι δημόσιου συμφέροντος, που αιτιολογούνται στο διάταγμα, και

(β) να επιτρέπει την εθελοντική κατάταξη στη Δύναμη, για εκπλήρωση της θητείας τους, πολιτών της Δημοκρατίας που συμπληρώνουν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία της κατάταξής τους.

(3) Για την εθελοντική κατάταξη όσων εμπίπτουν στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) απαιτείται η υποβολή από μέρους τους έγγραφης δήλωσης της επιθυμίας τους, καθώς και συγκατάθεσης του γονέα ή κηδεμόνα τους:

Νοείται ότι τα ως άνω πρόσωπα, από την ημερομηνία της κατάταξής τους στη Δύναμη, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Όσοι πολίτες της Δημοκρατίας δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών ή στα στρατολογικά μητρώα και ανήκουν στην ίδια στρατολογική κλάση ή κατηγορία με αυτούς που καλούνται για κατάταξη, υποχρεούνται να κατατάσσονται χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση.

(5) Ο Υπουργός, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τις μονάδες και ημερομηνίες κατάταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για υλοποίηση της πρόσκλησης των στρατευσίμων.

(6) Οι στρατεύσιμοι που καλούνται για κατάταξη στη Δύναμη υποχρεούνται να κατατάσσονται κατά την ημερομηνία ή μέσα στην προθεσμία και στη μονάδα κατάταξης που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (5).

Όρκος/Επίσημη διαβεβαίωση

29.(1) Κάθε μέλος της Δύναμης δίνει ενώπιον του Υπουργού ή εκπροσώπου του τον ακόλουθο όρκο ή, σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να ορκισθεί, την ακόλουθη επίσημη διαβεβαίωση:

«Ορκίζομαι/διαβεβαιώ επισήμως, ότι θα είμαι πιστός στην Πατρίδα, θα σέβομαι το Σύνταγμα και τους συνάδοντες με αυτό νόμους και ότι θα αγωνίζομαι για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας της Κύπρου.».

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Δύναμης δίνουν επίσημη διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά το διορισμό τους.

Υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση στρατευσίμων, εθνοφρουρών και εφέδρων

30.(1) Όσοι στρατεύσιμοι καλούνται για κατάταξη στη Δύναμη, για εκπλήρωση της υποχρέωσης θητείας τους, υποβάλλονται πριν ή αμέσως μετά την κατάταξή τους σε υγειονομική εξέταση από τις αρμόδιες, δυνάμει του εδαφίου (3), υγειονομικές επιτροπές και εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες ικανότητας:

(α) Ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1)·

(β) Ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι/2)·

(γ) Ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι/3)·

(δ) Ικανοί κατηγορίας τέταρτης (Ι/4)·

(ε) Ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5):

Νοείται ότι, όσοι στρατεύσιμοι τύχουν αναβολής εκπλήρωσης της θητείας τους, για λόγους υγείας, δεν εντάσσονται σε κατηγορία ικανότητας.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και για την εξέταση ή επανεξέταση της ικανότητας των εθνοφρουρών, των εφέδρων και των οπλιτών που προσλαμβάνονται με σύμβαση δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής τους υπηρεσίας στη Δύναμη, καθώς και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία.

(3) Η υγειονομική εξέταση όσων έχουν υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη, καθώς και η επανεξέταση, κρίση και ένταξή τους σε κατηγορία ικανότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (1), γίνεται από τις ακόλουθες υγειονομικές επιτροπές:

(α) Την Επιτροπή Κατάταξης, που προβλέπεται στο άρθρο 32,

(β) την Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (Ε.Ε.Σ.Ι.), που προβλέπεται στο άρθρο 33,

(β1) την Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας (Ε.Ε.Ψ.Ι.), που προβλέπεται στο   άρθρο 33Α, και

(γ) το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, που προβλέπεται στο άρθρο 34.

Πίνακας νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών της υγείας

31. Ο Υπουργός, με διάταγμά του, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Αρχηγού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει -

(α) Σε Πίνακα, τα νοσήματα, τις παθήσεις και βλάβες της υγείας με την αντίστοιχη ένδειξη-

(i) για την ικανότητα, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 30·

(ii) για τη δυνατότητα χορήγησης αναβολής εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας για λόγους υγείας, κατά έτος ή εξάμηνο ή τρίμηνο σύμφωνα με την παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) και παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 24·

(iii) για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ειδικής στρατιωτικής θητείας· και

(β) τη διαδικασία για την υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση των στρατευσίμων, εθνοφρουρών, εφέδρων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, από τις αρμόδιες, δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 30, υγειονομικές επιτροπές, τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Επιτροπή Κατάταξης

32.(1) Η Επιτροπή Κατάταξης είναι τριμελής, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, και αποτελείται από -

(α) έναν αξιωματικό του Στρατού, που αποσπάστηκε για υπηρεσία στη Δύναμη δυνάμει του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ο οποίος κατέχει βαθμό Ταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχη ή Συνταγματάρχη και υπηρετεί στο προϊστάμενο κλιμάκιο της μονάδας κατάταξης, η οποία καθορίζεται δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 28. και

(β) δύο (2) ιατρούς, του Υγειονομικού Σώματος της Δύναμης ή/και του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα:

Νοείται ότι οι ιατροί του ιδιωτικού τομέα δυνατόν να διορίζονται ως μέλη της Επιτροπής Κατάταξης, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατόν να διοριστούν ως μέλη ιατροί του Υγειονομικού Σώματος Δύναμης ή του δημόσιου τομέα.

(2) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Κατάταξης, καθώς και αναπληρωματικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής, διορίζονται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Υπουργού Υγείας ή/και του Αρχηγού ή/και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής Κατάταξης εκτελεί αξιωματικός ή υπαξιωματικός της Δύναμης, που διορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(4) Επιτροπή Κατάταξης δύναται να λειτουργεί σε κάθε επαρχία της Δημοκρατίας για την εξέταση των στρατευσίμων που καλούνται για κατάταξη στη Δύναμη, σε χώρο και χρόνο που καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(5) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κατάταξης αδυνατεί να λάβει απόφαση για την ικανότητα οποιουδήποτε στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού ή υπάρχει διαφωνία στη λήψη απόφασης ή ο στρατεύσιμος ή ο εθνοφρουρός αμφισβητεί την απόφαση της Επιτροπής, αυτός παραπέμπεται από την Επιτροπή Κατάταξης στην Ε.Ε.Σ.Ι ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι., για εξέταση της ικανότητάς του.

Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας

33.(1) Η Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (Ε.Ε.Σ.Ι.) είναι τριμελής, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, και αποτελείται από τρεις αξιωματικούς ιατρούς της Δύναμης, που διορίζονται από τον Υπουργό, μαζί με αναπληρωματικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό.

(2) Πρόεδρος της Ε.Ε.Σ.Ι. είναι ανώτερος αξιωματικός ιατρός της Δύναμης και, σε περίπτωση ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος απ' αυτούς.

(3) Καθήκοντα γραμματέα της Ε.Ε.Σ.Ι. εκτελεί αξιωματικός ή υπαξιωματικός της Δύναμης, που ορίζεται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό.

(4) Η Ε.Ε.Σ.Ι. διορίζεται για χρονική περίοδο ενός (1) έτους, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία του διορισμού του προέδρου και των μελών της.

(5) Η Ε.Ε.Σ.Ι. έχει αρμοδιότητα να εξετάζει ή επανεξετάζει, ανάλογα με την περίπτωση, τη σωματική ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου που παραπέμπεται σ' αυτήν από -

(α) την Επιτροπή Κατάταξης,

(α1)  την Ε.Ε.Ψ.Ι., ή

(β) το διοικητή της μονάδας εθνοφρουρού ή εφέδρου, κατά τη διάρκεια που αυτός εκπληρώνει στρατιωτική υπηρεσία στη Δύναμη, ή

(γ) το διευθυντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου, για αντιρρησία συνείδησης που έχει υποχρέωση να εκπληρώσει ή εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, ή

(δ) τον Υπουργό ή τον Αρχηγό, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι απόφαση της Επιτροπής Κατάταξης ή της Ε.Ε.Σ.Ι. στηρίχθηκε σε ψευδείς παραστάσεις ή προκλήθηκε με δόλια μέσα ή ότι δεν δικαιολογείται λόγω μεταβληθεισών συνθηκών.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5), για την επανεξέταση από την Ε.Ε.Σ.Ι. οποιουδήποτε προσώπου, για το ίδιο νόσημα, πάθηση ή βλάβη της υγείας, απαιτείται να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία της προηγούμενης εξέτασής του, εκτός αν η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί ή βελτιωθεί, όπως τεκμηριώνεται με κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα ή νοσηλεία.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6), οι στρατεύσιμοι που τελούν σε αναβολή κατάταξης με απόφαση του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου, που προβλέπεται στο άρθρο 34 για προβλήματα υγείας που επηρεάζουν τη σωματική ικανότητά τους, μετά την επανακατάταξή τους στη Δύναμη, εξετάζονται από την Ε.Ε.Σ.Ι.

(8) Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Σ.Ι αδυνατεί να λάβει απόφαση για τη σωματική ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου, παραπέμπει το εν λόγω πρόσωπο στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, για εξέταση της σωματικής του ικανότητας.

(9) Η Ε.Ε.Σ.Ι., κατά την εξέταση ή επανεξέταση οποιουδήποτε προσώπου, δύναται να ζητά τη συνδρομή ή συμβουλή οποιουδήποτε ειδικού ιατρού, αν κρίνει τούτο αναγκαίο.

Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας

33Α.-(1) Η Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας (Ε.Ε.Ψ.Ι.) είναι τριμελής, περιλαμβανομένου του Προέδρου της και αποτελείται από τρείς (3) ψυχιάτρους του δημοσίου και/ή του ιδιωτικού τομέα και/ή του Υγειονομικού Σώματος της Δύναμης, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Υπουργού Υγείας ή του Αρχηγού, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι ο Πρόεδρος ή μέλος της Ε.Ε.Ψ.Ι. εξαιρείται από τη διαδικασία εξέτασης και λήψης απόφασης σε σχέση με πρόσωπο για το οποίο παρείχε ο ίδιος ή μέλος γνωμάτευση ή είχε συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία για λήψη απόφασης παραπομπής του εν λόγω προσώπου στην Ε.Ε.Ψ.Ι., δυνάμει του παρόντος εδαφίου.

(2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Ε.Ψ.Ι αναπληρώνονται, σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιαδήποτε αιτία ή εξαίρεσή τους δυνάμει της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, από πρόσωπα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Υπουργού Υγείας ή του Αρχηγού, ανάλογα με την περίπτωση.

(3)  Η διάρκεια της θητείας και οι όροι διορισμού του Προέδρου και των μελών της Ε.Ε.Ψ.Ι. και των προσώπων που τους αναπληρώνουν, καθώς και οι όροι αντικατάστασης του Προέδρου και των μελών της καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού.

(4) Καθήκοντα γραμματέα της Ε.Ε.Ψ.Ι. εκτελεί αξιωματικός ή υπαξιωματικός της Δύναμης που δεν είναι μέλος της Ε.Ε.Ψ.Ι., ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(5) Η Ε.Ε.Ψ.Ι. έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, επανεξετάζει και αποφασίζει, με βάση τον Πίνακα που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 31, και, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο από την εν λόγω Επιτροπή, με βάση ψυχοδιαγνωστικά κριτήρια, την ψυχική ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου που παραπέμπεται σε αυτήν από-

(α) Την Επιτροπή Κατάταξης,

(β) την Ε.Ε.Σ.Ι.,

(γ) τον Διοικητή της μονάδας εθνοφρουρού ή εφέδρου, καθόσον αυτός εκπληρώνει στρατιωτική υπηρεσία στη Δύναμη,

(δ) τον Διευθυντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου για αντιρρησία συνείδησης που έχει υποχρέωση να εκπληρώσει ή εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, ή

(ε) τον Υπουργό ή τον Αρχηγό, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η απόφαση της Επιτροπής Κατάταξης, της Ε.Ε.Σ.Ι ή της Ε.Ε.Ψ.Ι. στηρίχθηκε σε ψευδείς παραστάσεις ή προκλήθηκε με δόλια μέσα ή ότι οι περιστάσεις επί των οποίων αυτή βασίστηκε μεταβλήθηκαν.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5), για την επανεξέταση από την Ε.Ε.Ψ.Ι. οποιουδήποτε προσώπου για το ίδιο νόσημα, πάθηση ή βλάβη της υγείας, απαιτείται να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία της προηγούμενης εξέτασής του, εκτός αν η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί ή βελτιωθεί, όπως τεκμηριώνεται με κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6), οι στρατεύσιμοι που τελούν σε αναβολή κατάταξης με απόφαση του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 34, για προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την ψυχική ικανότητά τους, μετά την επανακατάταξή τους στη Δύναμη, εξετάζονται από την Ε.Ε.Ψ.Ι.

(8) Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Ψ.Ι. αδυνατεί να λάβει απόφαση για την ψυχική ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου, παραπέμπει το εν λόγω πρόσωπο στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, για εξέταση της ικανότητάς του.

(9) Η Ε.Ε.Ψ.Ι., κατά την εξέταση ή επανεξέταση οποιουδήποτε προσώπου, δύναται να ζητά τη συνδρομή ή συμβουλή οποιουδήποτε ειδικού επιστήμονα και/ή την παρουσία του θεράποντος ιατρού του εξεταζομένου, αν κρίνει τούτο αναγκαίο ή μετά από αίτημα του εξεταζομένου.

Ειδικό Ιατροσυμβούλιο

34.(1) Το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο είναι τριμελές, περιλαμβανομένου και του προέδρου του, και αποτελείται από κυβερνητικούς ιατρούς, ή δύο (2) κυβερνητικούς ιατρούς και ένα αξιωματικό ιατρό, που διορίζονται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας ή τον Αρχηγό, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο έχει αρμοδιότητα να εξετάζει ή επανεξετάζει, ανάλογα με την περίπτωση, την ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου που παραπέμπεται σ’ αυτό από -

(α) την Ε.Ε.Σ.Ι, ή την Ε.Ε.Ψ.Ι. ή

(β) τον Υπουργό, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι απόφαση της Ε.Ε.Σ.Ι. ή της Ε.Ε.Ψ.Ι. ή του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου στηρίχθηκε σε ψευδείς παραστάσεις ή προκλήθηκε με δόλια μέσα ή ότι δεν δικαιολογείται λόγω μεταβληθεισών συνθηκών, ή όταν σχετική απόφαση του Υπουργού δικαιολογείται από έκθεση που υποβάλλει η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου, ή

(γ) το διοικητή της μονάδας εθνοφρουρού ή εφέδρου, ο οποίος, με σχετικό αίτημά του, επικαλείται ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λήφθηκε η απόφαση της Ε.Ε.Σ.Ι. ή της Ε.Ε.Ψ.Ι. έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς, ή

(δ) το διευθυντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου, για αντιρρησία συνείδησης που έχει υποχρέωση να εκπληρώσει ή εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία.

(3) Για την εξέταση ή επανεξέταση από το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο οποιουδήποτε προσώπου, για το ίδιο νόσημα, πάθηση ή βλάβη της υγείας, απαιτείται να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία της προηγούμενης εξέτασής του, εκτός αν η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί ή βελτιωθεί, όπως τεκμηριώνεται από κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα ή νοσηλεία.

Υποκατάστατη υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία

35. Ο Υπουργός, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τις προϋποθέσεις, τον τρόπο και τη διαδικασία υποκατάστατης υγειονομικής εξέτασης των προσώπων που καλούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη στη Δύναμη ή εκπληρώνουν στρατιωτική υπηρεσία στη Δύναμη, ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίοι, με αίτημά τους, επικαλούνται ότι για λόγους υγείας αδυνατούν να μετακινηθούν και παρουσιασθούν στις αρμόδιες, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομικές επιτροπές, καθώς και όσων πάσχουν από νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες της υγείας που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους αντιρρησίες συνείδησης.

Επιπτώσεις μη παρουσίασης στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι. ή στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο

36. Όποιος καλείται να παρουσιασθεί στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι. ή στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, για επανεξέταση της ικανότητάς του, σε περίπτωση που παραλείψει να παρουσιασθεί, θεωρείται ικανός κατηγορίας πρώτης (Ι/1) και υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από την καθορισθείσα ημερομηνία επανεξέτασης της ικανότητάς του, να καταταγεί στη Δύναμη για εκπλήρωση της θητείας του ή για εφεδρική υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, εάν το ως άνω πρόσωπο κλήθηκε να παρουσιασθεί στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι. ή στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, για εξέταση της ικανότητάς του, μετά από αίτημά του, η αρχική αξιολόγηση της ικανότητάς του παραμένει ως είχε.

Ειδική Επιτροπή Ελέγχου

37.(1) Καθιδρύεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου, η οποία έχει αρμοδιότητα να διερευνά κατά πόσο οι αποφάσεις της Επιτροπής Κατάταξης ή της Ε.Ε.Σ.Ι. ή της Ε.Ε.Ψ.Ι. συνάδουν με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και του Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31.

(2) Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, και αποτελείται από δύο ανώτατους ή ανώτερους αξιωματικούς της Δύναμης, και ένα αξιωματικό ιατρό ή κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό ή ιδιώτη ιατρό.

(3) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου διορίζονται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό ή το Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι δεν δύναται να διορισθεί μέλος της εν λόγω Επιτροπής πρόσωπο που διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Κατάταξης ή της Ε.Ε.Σ.Ι. ή της Ε.Ε.Ψ.Ι.

(4) Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου διορίζεται για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία του διορισμού του προέδρου και των μελών της.

(5) Ο Υπουργός δύναται, οποτεδήποτε, να αντικαταστήσει τον πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για το διορισμό του.

(6) Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση και ειδική, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ο Υπουργός, για συγκεκριμένη περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ VI ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΛΥΣΗ
Εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας

38.(1) Η υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη, περιλαμβανομένης και της ειδικής στρατιωτικής θητείας και της εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας, εκπληρώνεται αποκλειστικά σε μονάδες και υπηρεσίες της Δύναμης, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(2) Οι μονάδες και υπηρεσίες της Δύναμης, στις οποίες εκπληρώνεται η ειδική στρατιωτική θητεία, που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 19, τα καθήκοντα που θα εκτελούν όσοι εκπληρώνουν ειδική στρατιωτική θητεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(3) Σε περίπτωση που αδέλφια εκπληρώνουν ταυτόχρονα την υποχρέωση θητείας τους στη Δύναμη, αυτοί θα εκπληρώνουν τη θητεία τους στη φρουρά προτίμησής τους και στην ίδια μονάδα και στρατόπεδο.

Άδειες εθνοφρουρών

39.(1) Στους εθνοφρουρούς που υπηρετούν στη Δύναμη, για εκπλήρωση της θητείας τους, δύνανται να χορηγούνται οι ακόλουθες άδειες απουσίας:

(α) Κανονική, διάρκειας δύο (2) ημερών για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής θητείας, η οποία είναι υποχρεωτική και χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, εφάπαξ ή τμηματικά:

Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, είναι δυνατόν να χορηγείται σε εθνοφρουρό κανονική άδεια και κατά τη διάρκεια της βασικής του εκπαίδευσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι εθνοφρουροί, για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής θητείας που δικαιούνται μοριοδότησης για σκοπούς μετάθεσης με βάση τη  διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 66 του παρόντος Νόμου, ανάλογα με τη φρουρά που υπηρετούν σε σχέση με τη φρουρά επιθυμίας τους, θα λαμβάνουν, πέραν των δύο (2) ημερών, επιπλέον αριθμό ημερών κανονικής άδειας, όπως καθορίζεται με σχετική απόφαση του Αρχηγού.

(β) Τιμητική, διάρκειας μέχρι είκοσι (20) ημερών, η οποία χορηγείται για διακεκριμένες πράξεις κατά τη διάρκεια της θητείας:

Νοείται ότι, για σκοπούς της παρούσας παραγράφου, διακεκριμένη πράξη θεωρείται κάθε πράξη εθνοφρουρού, που υπερβαίνει τα όρια της συνήθους μέριμνας και φροντίδας για τα μέσα και υλικά της υπηρεσίας ή συνιστά αλληλεγγύη προς τρίτους που δεν υπαγορεύεται από ιδιαίτερο καθήκον ή υποχρέωση, η διάκριση σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων, καθώς και η διάκριση σε κοινωνικούς ή επιστημονικούς τομείς που οφείλονται σε εργασίες ή δραστηριότητες του εθνοφρουρού κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της θητείας του, ή η διάκριση σε αθλητικές δραστηριότητες Εθνικών ή Ολυμπιακών ομάδων ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, ή αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην τιμητική άδεια των είκοσι (20) ημερών συμπεριλαμβάνεται και άδεια πέντε (5) ημερών, η οποία χορηγείται σε εθνοφρουρούς που συμπληρώνουν θητεία διάρκειας είκοσι (20) τουλάχιστον μηνών, χωρίς να τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή φυλάκισης.

(γ) Αναρρωτική, διάρκειας μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για κάθε δώδεκα (12) πλήρεις μήνες πραγματικής θητείας, η οποία μειώνεται ανάλογα σε περίπτωση θητείας μικρότερης διάρκειας και δεν μεταφέρεται:

Νοείται ότι, αναρρωτική άδεια που λαμβάνεται πέραν της δικαιούμενης δύναται να καλυφθεί με ισόχρονη κανονική άδεια που δεν έχει ληφθεί:

Νοείται περαιτέρω ότι, για νόσημα, πάθηση ή βλάβη της υγείας, που προκλήθηκε από την εκτέλεση υπηρεσίας, δύναται να χορηγείται αναρρωτική άδεια τέτοιας χρονικής διάρκειας ως ήθελε κριθεί αναγκαία, η οποία θεωρείται ως χρόνος πραγματικής θητείας.

(δ) Γονική, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών, με τη γέννηση κάθε τέκνου.

(ε) Ειδική, διάρκειας συνολικά μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της Δύναμης, σε εθνοφρουρούς που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό, προκειμένου να συμμετάσχουν, με την κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού, στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται, μετά από εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ανάλογα με την περίπτωση, να χορηγεί σε εθνοφρουρούς που προετοιμάζονται για συμμετοχή και/ή συμμετέχουν σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή σε διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία, ή σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις αναγνωρισμένες από την αντίστοιχη Ηπειρωτική ή Διεθνή Ομοσπονδία ή τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ή τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, επιπρόσθετη κανονική άδεια μέχρι τριάντα πέντε (35) ημέρες, η οποία υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίοδο πολέμου, επιστράτευσης, έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης ή μείωσης της διάρκειας της υποχρέωσης θητείας, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού, να μειώνει, συγχωνεύει ή καταργεί τις ημέρες διάρκειας οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας απουσίας.

(4) Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης στους εθνοφρουρούς των αδειών απουσίας, που προνοούνται στα εδάφια (1) και (2), οι υποχρεώσεις των αδειούχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

Χρόνος πραγματικής θητείας

40.(1) Ως χρόνος πραγματικής θητείας, όσων υπηρετούν στη Δύναμη για εκπλήρωση της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας τους, υπολογίζεται το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας τους, αφαιρουμένου απ’ αυτό του χρόνου των ακόλουθων ειδικών καταστάσεων:

(α) Άγνοιας ή λιποταξίας·

(β) πειθαρχικής ποινής φυλάκισης ή, ανάλογα με την περίπτωση, του αθροίσματος πειθαρχικών ποινών φυλάκισης πέραν των πενήντα (50) ημερών:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή ειδικοί λόγοι, να μειώνει εν όλω ή εν μέρει το μη λογιζόμενο ως χρόνο θητείας χρόνο έκτισης πειθαρχικής ποινής φυλάκισης που είναι πέραν των πενήντα (50) ημερών, με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής εκ μέρους του αιτιολογημένης αίτησης στη μονάδα του·

(γ) προσωρινής κράτησης, προφυλάκισης ή φυλάκισης που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός εάν επακολούθησε απαλλακτική ή αθωωτική απόφαση·

(δ) άδειας απουσίας πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 39.

(2) Η ημέρα κατάταξης στη Δύναμη υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας, ενώ η ημέρα απόλυσης, οριστικής ή προσωρινής, δεν υπολογίζεται και είναι η αμέσως επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της θητείας.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ως χρόνος θητείας υπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για όσους η φοίτηση τερματίζεται ή διακόπτεται για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα:

Νοείται ότι, όσων η φοίτηση τερματίζεται ή διακόπτεται με δική τους υπαιτιότητα, υποχρεούνται να εκτελέσουν το υπόλοιπο της θητείας τους, αφού υπολογισθεί το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους ως χρόνος θητείας κατά το ήμισυ (1/2).

(4) Ο χρόνος της ειδικής στρατιωτικής θητείας που εκπληρώνεται λογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας κατά τα δύο τρίτα (2/3), για όσους οπλίτες επανεντάσσονται στους υπόχρεους στρατιωτικής θητείας, μετά από απόφαση της Ε.Ε.Σ.Ι. ή της Ε.Ε.Ψ.Ι. ή του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου.

(5) Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

Οριστική και προσωρινή απόλυση από τη Δύναμη

41.(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), όσοι εθνοφρουροί εκπληρώνουν την υποχρέωση θητείας τους στη Δύναμη, καθώς και όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομικές επιτροπές, ως μονίμως ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31, απολύονται οριστικά από τη Δύναμη και τους χορηγείται οριστικό απολυτήριο.

(2) Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στη Δύναμη και πληρούν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις απολύονται προσωρινά από τη Δύναμη και τους χορηγείται προσωρινό απολυτήριο:

(α) επιλέχθηκαν για φοίτηση στο τμήμα νοσηλευτικής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας ή στον κλάδο μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει εκάστοτε τον ανώτατο αριθμό όσων θα απολύονται προσωρινά δυνάμει της παρούσας παραγράφου, καθώς και τα κριτήρια δυνάμει των οποίων αυτοί θα επιλέγονται·

(β) έχουν κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομική επιτροπή ότι πρέπει να τύχουν αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας τους, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31·

(γ) έχουν κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομική επιτροπή, ως προσωρινά ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31:

Νοείται ότι, στα ως άνω πρόσωπα χορηγείται προσωρινό απολυτήριο και θα παραπέμπονται, για επανεξέταση της ικανότητάς τους, οπότε κρίνεται αναγκαίο από τον Υπουργό και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την προηγούμενη επανεξέτασή τους μέχρι τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού (40ού) έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται από τον Υπουργό·

(δ) έχουν επιλεγεί για φοίτηση σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού·

(ε) έχουν υπόλοιπο πραγματικής θητείας που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες και έχουν εγγραφεί σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους αρχίζει πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου της θητείας τους:

Νοείται ότι, όσοι απολύονται προσωρινά δυνάμει της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται να συμπληρώσουν το υπόλοιπο της θητείας τους μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των σπουδών τους.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή λόγοι δημοσίου συμφέροντος, με διάταγμά του, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει και άλλες κατηγορίες εθνοφρουρών, στους οποίους δύναται να χορηγείται προσωρινή απόλυση.

(4) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης οριστικής ή προσωρινής απόλυσης, τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, οι προθεσμίες κατάθεσής τους, ο τρόπος και η διαδικασία επανακατάταξης, ο τύπος του οριστικού και προσωρινού απολυτηρίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός δύναται, αφού λάβει υπόψη εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, που προβλέπεται στο άρθρο 26, όταν συντρέχουν ειδικοί οικογενειακοί ή οικονομικοί λόγοι, να αποφασίζει την οριστική ή προσωρινή απόλυση από τη Δύναμη εθνοφρουρού που υπηρετεί τη θητεία του:

Νοείται ότι, για την οριστική απόλυση εθνοφρουρού, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, απαιτείται όπως αυτός έχει συμπληρώσει πραγματική θητεία τριών (3) τουλάχιστον μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει την οριστική ή προσωρινή απόλυση εθνοφρουρού χωρίς εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος του εν λόγω εθνοφρουρού και εφόσον δεν παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος παραπομπής της υπόθεσής του στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρέωσης θητείας

42.(1) Σε όσους εθνοφρουρούς εκπληρώνουν την υποχρέωση θητείας τους στη Δύναμη, όπως προνοείται στον παρόντα Νόμο, χορηγείται από τη μονάδα τους πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή ειδικής στρατιωτικής θητείας ή εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού εκπλήρωσης της υποχρέωσης θητείας καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

ΜΕΡΟΣ VII ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ - ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εφεδρεία της Δύναμης

43.(1) Την εφεδρεία της Δύναμης αποτελούν όσοι -

(α) εκπλήρωσαν υποχρέωση στρατιωτικής θητείας, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 28(2)(β) και (3)·

(β) εκπλήρωσαν υποχρέωση εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας ή εναλλακτικής κοινωνικής θητείας, σύμφωνα με το άρθρο 49·

(γ) εκπλήρωσαν ειδική στρατιωτική θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 19(4)·

(δ) απολύθηκαν δυνάμει του άρθρου 41(5)·

(ε) απαλλάγηκαν από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (η), (θ) και (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 23·

(στ) διετέλεσαν μέλη του Στρατού και δεν ανήκουν πλέον στις τάξεις του, εκτός όσων απολύθηκαν ή τερματίστηκαν οι υπηρεσίες τους για ποινικό ή και πειθαρχικό αδίκημα·

(ζ) εντάσσονται στην εφεδρεία, δυνάμει του άρθρου 22· και

(η) εντάσσονται στην Εθνοφυλακή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού, να επιτρέψει την εθελοντική ένταξη στην εφεδρεία της Δύναμης, μη πολιτών της Δημοκρατίας, που διαμένουν μόνιμα σ’ αυτή και εκπλήρωσαν την υποχρέωση στρατιωτικής θητείας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας.

Εθνοφυλακή

44.(1) Η Εθνοφυλακή αποτελεί μέρος της εφεδρείας της Δύναμης, συγκροτείται από μονάδες που έχουν ως αποστολή την τοπική και περιφερειακή άμυνα της Δημοκρατίας και όσοι υπηρετούν σ' αυτήν καλούνται Εθνοφύλακες.

(2) Την Εθνοφυλακή της Δύναμης αποτελούν όσοι έφεδροι διατίθενται σ' αυτήν από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, καθώς και όσοι πολίτες της Δημοκρατίας εντάσσονται σ' αυτήν δυνάμει του άρθρου 22(β)(iii).

Κλήση, απαλλαγή και υποχρεώσεις εφέδρων

45.(1) Η κλήση των εφέδρων στη Δύναμη για εκπλήρωση εφεδρικής υπηρεσίας, καθώς και η διάρκεια της υπηρεσίας τους, γίνεται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού:

Νοείται ότι, η κλήση των εφέδρων μπορεί να γίνει ονομαστικά ή κατά κλάση ή κατηγορία ή ειδικότητα ή κατά περιοχή καταγωγής ή διαμονής των εφέδρων.

(2) Ο Υπουργός δύναται, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή ειδικοί λόγοι, να απαλλάσσει από την κλήση εφέδρους, κατά κατηγορία, ή κατ' άτομα μετά από αίτημά τους, ή όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες της Δύναμης το επιτρέπουν.

(3) Oι έφεδροι υποχρεούνται, σε περίπτωση αλλαγής του τόπου ή της διεύθυνσης διαμονής τους που αναγράφεται στο ειδικό φύλλο πορείας τους και η διάρκεια της αλλαγής υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, να δηλώσουν εγγράφως, εντός ενός μηνός, την εν λόγω αλλαγή στο αρμόδιο τμήμα επιστράτευσης ή στη μονάδα που υπηρετούν, καθώς και κάθε αλλαγή του επαγγέλματος ή των γραμματικών γνώσεών τους.

(4) Ο Υπουργός, με απόφασή του, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, καθορίζει -

(α) τη διαδικασία εγγραφής και διαγραφής των εφέδρων,

(β) τη διαδικασία πρόσκλησης, κατάταξης και απόλυσης των εφέδρων και τις υποχρεώσεις τους,

(γ) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απονομής οποιουδήποτε βαθμού σε έφεδρους, και

(δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σε σχέση με την εφεδρική υπηρεσία.

(5) Όποιος έφεδρος αρνείται να παραλάβει οποιοδήποτε έγγραφο επιστράτευσης που του αποστέλλεται, ή αρνείται να υπογράψει την απόδειξη παραλαβής του εν λόγω εγγράφου, ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, διαπράττει το αδίκημα που προνοείται στο εδάφιο (1)(στ) του άρθρου 68.

Αποδέσμευση εφέδρων

46. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18, οι έφεδροι, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δύναμης, δύνανται να αποδεσμεύονται από την εφεδρεία και πριν τη συμπλήρωση του πεντηκοστού (50ου) έτους της ηλικίας τους, με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

ΜΕΡΟΣ VIII ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γενικές διατάξεις για τους αντιρρησίες συνείδησης

47.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), όσοι, για λόγους συνείδησης, αρνούνται να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας τους στη Δύναμη, επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, μπορεί να αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), οι προβαλλόμενοι λόγοι συνείδησης πρέπει να απορρέουν από μια γενική αντίληψη για τη ζωή, βασισμένη σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις, που εφαρμόζονται από το άτομο απαράβατα και εκδηλώνονται με τήρηση ανάλογης συμπεριφοράς.

(3) Δεν αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν υπάγονται στις σχετικές με αυτούς διατάξεις όσοι -

(α) κατέχουν άδεια οπλοφορίας ή κυνηγίου ή έχουν ζητήσει και εκκρεμεί αίτησή τους για χορήγηση τέτοιας άδειας, καθώς και όσοι συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων, κυνηγίου, ή άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων που έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων, ή

(β) έχουν καταδικασθεί ή εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για αδίκημα που έχει σχέση με τη χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν αποκατασταθεί ή όχι δυνάμει των διατάξεων των περί Αποκατάστασης Καταδικασθέντων Νόμων του 1981 μέχρι 2004, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίσταται· ή

(γ) έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα στο Στρατό ή στη Δύναμη ή σε ξένες Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας, μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που τους εμποδίζουν στην εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης.

Διάρκεια εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας και εναλλακτικής κοινωνικής θητείας

48.(1) Η διάρκεια της εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας και της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας στρατεύσιμου που αναγνωρίζεται ως αντιρρησίας συνείδησης, είναι ίση με εκείνην που ο ίδιος θα εκπλήρωνε, αν υπηρετούσε στρατιωτική θητεία, πλήρη ή μειωμένη, προσαυξημένη ως ακολούθως:

(α) Για υπόχρεο εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας -

(i) πέντε (5) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δεκαοκτώ (18) μηνών και μέχρι πλήρη θητεία·

(ii) τέσσερις (4) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δώδεκα (12) μηνών και βραχύτερη των δεκαοκτώ (18) μηνών· και

(iii) τρεις (3) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία βραχύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

(β) Για υπόχρεο εναλλακτικής κοινωνικής θητείας -

(i) εννέα (9) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δεκαοκτώ (18) μηνών και μέχρι πλήρη θητεία·

(ii) οκτώ (8) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δώδεκα (12) μηνών και βραχύτερη των δεκαοκτώ (18) μηνών· και

(iii) επτά (7) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία βραχύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

(2) Η υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης, καθώς και ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας ή εναλλακτικής κοινωνικής θητείας, εκπληρώνονται χωρίς χρονική προσαύξηση.

(3) Στρατεύσιμος, του οποίου αδελφός εκπληρώνει εναλλακτική στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική κοινωνική θητεία, δικαιούται αναβολή κατάταξης, όπως προνοείται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 24, διάρκειας ίσης με τη στρατιωτική θητεία που θα εκπλήρωνε ο αδελφός του, αντί της εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας ή της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας.

Τρόπος εκπλήρωσης της εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας και της εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας

49.(1) Η εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία εκπληρώνεται αποκλειστικά στις μονάδες και υπηρεσίες της Δύναμης, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, με την ανάθεση στον αντιρρησία συνείδησης καθηκόντων και απονομή ειδικοτήτων, που δεν συνεπάγονται τη χρήση ή την εκπαίδευση στη χρήση όπλων.

(2) Η εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από συνεννόηση με τον προϊστάμενο του κάθε φορέα και συνίσταται στην παροχή από τον αντιρρησία συνείδησης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ή στην εκτέλεση καθηκόντων που υπηρετούν το κοινό και κατά προτεραιότητα τον κοινωνικό τομέα και την προστασία του περιβάλλοντος.

(3) Το Σεπτέμβριο κάθε έτους, το Υπουργείο Άμυνας προσκαλεί τις υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα να δηλώσουν, αν επιθυμούν, να απασχολήσουν κατά το επόμενο έτος άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία και πόσα άτομα δύνανται να απασχολήσουν, καθώς και τα καθήκοντα που θα εκτελούν.

(4) Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα δεν προσφέρουν θέσεις αντίστοιχες με τις αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 50, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να καθορίζει τους φορείς εκπλήρωσης της εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας και οι εν λόγω φορείς υποχρεούνται να συμμορφωθούν ανάλογα.

Αίτηση ενδιαφερόμενου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης

50.(1) Ο τύπος της αίτησης ενδιαφερόμενου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, η προθεσμία κατάθεσής τους, η διαδικασία κατάταξης των υπόχρεων για εκπλήρωση εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των σχετικών με τους αντιρρησίες συνείδησης διατάξεων, καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η αίτηση ενδιαφερόμενου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης, μαζί με τα καθοριζόμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται στα αρμόδια στρατολογικά γραφεία της Δύναμης.

(3) Αίτηση ενδιαφερόμενου, που δεν κατατίθεται ή δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρείται ως μη υποβληθείσα και αυτός έχει υποχρέωση κατάταξης στη Δύναμη για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ή εφεδρικής υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση.

Αναγνώριση ενδιαφερόμενου ως αντιρρησία συνείδησης

51. Η αναγνώριση ενδιαφερόμενου ως αντιρρησία συνείδησης και η κατάταξή του στη Δύναμη για εκπλήρωση εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή η διάθεσή του σε φορέα του δημοσίου τομέα για εκπλήρωση εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, γίνεται με απόφαση του Υπουργού, αφού ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 50, 52 και 53 του παρόντος Νόμου.

Εξέταση της ικανότητας ενδιαφερόμενου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης

52.(1) Κάθε στρατολογικό γραφείο, αμέσως μετά την παραλαβή αίτησης ενδιαφερόμενου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης, προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν και μέσα σε πέντε (5) ημέρες τον παραπέμπει στην Ε.Ε.Σ.Ι. και στην Ε.Ε.Ψ.Ι., που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 33Α, αντίστοιχα, για εξέταση της ικανότητάς του.

(2) Όσοι από τους εξετασθέντες, σύμφωνα με το εδάφιο (1), κρίνονται ως -

(α) ικανοί για στράτευση, παραπέμπονται στην Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 53·

(β) ακατάλληλοι για στράτευση απολύονται, όπως προνοείται στο άρθρο 41, και

(γ) έχοντες ανάγκη να τύχουν αναβολής κατάταξης, τυγχάνουν τέτοιας αναβολής και η διαδικασία αναγνώρισής τους ως αντιρρησιών συνείδησης τερματίζεται.

(3) Η αίτηση ενδιαφερόμενου, ο οποίος δεν παρουσιάζεται, για οποιοδήποτε λόγο, στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της παραπομπής του, θεωρείται ως μη υποβληθείσα και αυτός έχει υποχρέωση κατάταξης στη Δύναμη για εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας, εκτός εάν η μη παρουσίασή του δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, οπόταν καλείται εκ νέου για εξέταση της ικανότητάς του.

(4) Η Ε.Ε.Σ.Ι. ή η Ε.Ε.Ψ.Ι., αμέσως μετά την εξέταση των παραπεμφθέντων σ’ αυτήν, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αποστέλλει στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο της Δύναμης αντίγραφα των γνωματεύσεών της και το ενημερώνει εγγράφως για όσους από τους παραπεμφθέντες δεν παρουσιάσθηκαν.

(5) Η αίτηση ενδιαφερόμενου για αναγνώρισή του ως αντιρρησία συνείδησης, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, τη γνωμάτευση της Ε.Ε.Σ.Ι. ή της Ε.Ε.Ψ.Ι. και πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου του ενδιαφερόμενου, αποστέλλονται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο στη Διεύθυνση Στρατολογικού της Δύναμης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη της εν λόγω γνωμάτευσης.

(6) Στρατεύσιμος, για τον οποίο υποβάλλονται δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Στρατολογικού της Δύναμης, σύμφωνα με το εδάφιο (5), παραμένει νόμιμα εκτός της Δύναμης, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί σ’ αυτήν, ή να αναλάβει υπηρεσία σε φορέα του δημόσιου τομέα, είτε λόγω απόρριψης του αιτήματός του, είτε λόγω ένταξής του στους υπόχρεους εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, στον εν λόγω στρατεύσιμο δεν παρέχεται οποιαδήποτε παράταση της εκτός της Δύναμης παραμονής του, εκτός για λόγους υγείας, φυλάκισης ή κράτησης.

Ειδική Επιτροπή εξέτασης αιτημάτων ενδιαφερόμενων για αναγνώρισή τους ως αντιρρησιών συνείδησης

53.(1) Καθιδρύεται Ειδική Επιτροπή, σκοπός της οποίας είναι να εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναγνώρισης ενδιαφερόμενων ως αντιρρησιών συνείδησης και να παρέχει σχετική γνωμοδότηση στον Υπουργό.

(2) Η Ειδική Επιτροπή είναι πενταμελής, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, και αποτελείται από -

(α)δύο καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ειδικότητα στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές-πολιτικές επιστήμες ή στην ψυχολογία,

(β)ένα νομικό λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, και

(γ)δύο ανώτερους αξιωματικούς της Δύναμης, ένα του Στρατολογικού και ένα του Υγειονομικού Σώματος.

(3) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση, είτε με τον οικείο προϊστάμενό τους, είτε με τον Αρχηγό, σε σχέση με τους αξιωματικούς μέλη της.

(4) Καθήκοντα εισηγητή και γραμματέα της Ειδικής Επιτροπής εκτελεί ο αξιωματικός του Στρατολογικού Σώματος που είναι μέλος της.

(5) Η χρονική διάρκεια της θητείας της Ειδικής Επιτροπής είναι τετραετής και αρχίζει από την ημερομηνία του διορισμού του προέδρου και των μελών της.

(6) Ο Υπουργός δύναται, οποτεδήποτε, να αντικαταστήσει τον πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος της Ειδικής Επιτροπής, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για το διορισμό του.

(7) Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του προέδρου της Ειδικής Επιτροπής να εκτελεί τα καθήκοντα του, ο Υπουργός διορίζει ένα από τα μέλη της να εκτελεί καθήκοντα προέδρου, για όσο χρόνο διαρκεί το κώλυμα.

(8) Τρία μέλη της Ειδικής Επιτροπής, περιλαμβανομένου του προέδρου, ή του ασκούντος καθήκοντα προέδρου, σύμφωνα με το εδάφιο (7), αποτελούν απαρτία.

(9) Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

(10) Η Ειδική Επιτροπή, εφόσον υπάρχουν αιτήματα για εξέταση, συγκαλείται από τον πρόεδρο της και συνεδριάζει όσες φορές απαιτείται.

(11) Ο τόπος των συνεδριάσεων της Ειδικής Επιτροπής καθορίζεται από τον πρόεδρό της σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Στρατολογικού της Δύναμης, η οποία παρέχει σ’ αυτήν την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη.

(12) Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής, η Διεύθυνση Στρατολογικού της Δύναμης συγκεντρώνει τους φακέλους των προς εξέταση υποθέσεων και τους παραδίδει στον εισηγητή της Επιτροπής, ο οποίος τους θέτει υπόψη του προέδρου της, για την περαιτέρω διαδικασία, σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(13) Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις των ενδιαφερόμενων που ζητούν να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης και τους δίνει την ευκαιρία να ακουσθούν, εκτός εάν το αίτημά τους κριθεί δικαιολογημένο μέσα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν:

Νοείται ότι, η Ειδική Επιτροπή δύναται να διενεργεί σχετική αυτεπάγγελτη έρευνα ή να ζητά τη συνδρομή και συμβουλή ειδικών εμπειρογνωμόνων, ανάλογα με την περίπτωση, αν κρίνει τούτο αναγκαίο.

(14) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Ειδική Επιτροπή κρίνει ότι απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου ενώπιόν της, αλλά αυτός, παρά το ότι προσκαλείται, δεν παρουσιάζεται κατά την οριζόμενη απ’ αυτήν ημερομηνία, το αίτημά του τίθεται μεν για εξέταση, όμως το γεγονός της μη παρουσίασής του αναγράφεται στα σχετικά πρακτικά.

(15) Η Ειδική Επιτροπή, προτού καταλήξει στη γνωμοδότησή της, λαμβάνει υπόψη κατά πόσο -

(α) η υποβληθείσα αίτηση και τα αναγκαία δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν είναι πλήρη·

(β) οι προβαλλόμενοι και οι τυχόν αναπτυχθέντες από τον αιτητή λόγοι στοιχειοθετούνται επαρκώς· και

(γ) η πραγματική συνολική εικόνα και οι άλλες γνωστές στην Ειδική Επιτροπή πραγματικότητες δεν δημιουργούν αμφιβολίες για τους ισχυρισμούς του αιτητή που περιλαμβάνονται στην αίτησή του ή στις προφορικές του δηλώσεις και εξηγήσεις κατά την τυχόν ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής.

(16) Για κάθε υπόθεση που εξετάζει η Ειδική Επιτροπή τηρούνται πρακτικά, στα οποία αναγράφεται και η γνωμοδότησή της σχετικά με την αναγνώριση ή μη του ενδιαφερόμενου ως αντιρρησία συνείδησης, για σκοπούς εκπλήρωσης είτε εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας είτε εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας.

(17) Μετά την υπογραφή από την Ειδική Επιτροπή των πρακτικών που προνοούνται στο εδάφιο (16), ο εισηγητής της Επιτροπής παραδίδει τους σχετικούς φακέλους στη Διεύθυνση Στρατολογικού της Δύναμης, η οποία τους υποβάλλει στον Υπουργό, καταχωρώντας σε κάθε φάκελο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.

(18) Ο Υπουργός λαμβάνει την απόφασή του, για αναγνώριση ή μη αναγνώριση ενδιαφερόμενου ως αντιρρησία συνείδησης, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή σ’ αυτόν των σχετικών φακέλων, σύμφωνα με το εδάφιο (17) και, σε περίπτωση αναγνώρισης του ενδιαφερόμενου ως αντιρρησία συνείδησης, καθορίζει εκάστοτε το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο θα διατεθεί, καθώς και την προθεσμία παρουσίασής του στον εν λόγω φορέα:

Νοείται ότι, αν η απόφαση του Υπουργού δεν συμφωνεί με τη γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής, που λαμβάνεται με το εδάφιο (16), τότε αυτή θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Εφαρμοστέες διατάξεις για τους αντιρρησίες συνείδησης

54. Για τους αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, όσα ισχύουν και ακολουθούνται, δυνάμει του παρόντος Νόμου, για εκείνους που εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία ή εφεδρική υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός από τα θέματα για τα οποία γίνεται διαφορετική πρόβλεψη στον παρόντα Νόμο.

Ειδικές διατάξεις για εκπλήρωση εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας

55.(1) Αντιρρησίας συνείδησης, ο οποίος υποχρεούται να εκπληρώσει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, οφείλει να παρουσιασθεί στο φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατίθεται, για ανάληψη υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στις αποφάσεις του Υπουργού, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 49 και του εδαφίου (18) του άρθρου 53 και, σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί, διαπράττει το αδίκημα της ανυποταξίας που προνοείται στο άρθρο 67.

(2) Αντιρρησίας συνείδησης, ο οποίος εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία -

(α) δεν έχει στρατιωτική ιδιότητα και δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του Στρατιωτικού Δικαστηρίου·

(β) θεωρείται οιονεί καταταγείς στη Δύναμη·

(γ) δεν καλύπτει οργανική θέση του φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατίθεται, όμως ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου νόμου, εξομοιώνεται με τους υπαλλήλους του φορέα αυτού μόνο σε ό, τι αφορά τις ώρες και το ωράριο εργασίας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), την πειθαρχική ευθύνη·

(δ) εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το φορέα του δημόσιου τομέα, στον οποίο διατίθεται, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται από το λειτουργό του εν λόγω φορέα που ορίζεται ως άμεσος προϊστάμενός του·

(ε) δικαιούται χορήγημα, ίσο με τα δύο τρίτα (2/3) του χορηγήματος που καταβάλλεται στους οπλίτες που εκτελούν στρατιωτική θητεία, η διαδικασία καταβολής του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών· και

(στ) δικαιούται άδεια ανάπαυσης δύο (2) ημερών, για κάθε πλήρη μήνα υπηρεσίας και άδεια ασθένειας μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ημέρες, για κάθε δώδεκα (12) πλήρεις μήνες υπηρεσίας, με βάση πιστοποιητικό αρμόδιου ιατρικού λειτουργού.

(3) Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα, στον οποίο διατίθεται αντιρρησίας συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί αμέσως στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο της Δύναμης την παρουσίαση και ανάληψη υπηρεσίας από τον εν λόγω αντιρρησία συνείδησης, καθώς και όλες τις μεταβολές που επηρεάζουν τη στρατολογική του κατάσταση.

(4) Αντιρρησίας συνείδησης, ο οποίος εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, παρακολουθείται στρατολογικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δύναμης, κατά τον ίδιο τρόπο που παρακολουθούνται όσοι εκπληρώνουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας.

(5) Αντιρρησίας συνείδησης, ο οποίος κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης εναλλακτικής κοινωνικής θητείας, ήθελε βρεθεί ένοχος πειθαρχικού παραπτώματος, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία του φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατίθεται, υπόκειται, παρά τις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας, στην πειθαρχική ποινή της παράτασης της χρονικής διάρκειας της εναλλακτικής του θητείας μέχρι σαράντα (40) ημέρες για κάθε παράπτωμα, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος.

(6) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπει τον κάθε φορέα του δημόσιου τομέα, η πειθαρχική ποινή που αναφέρεται στο εδάφιο (5), επιβάλλεται στον αντιρρησία συνείδησης από την αρμόδια αρχή του φορέα του δημόσιου τομέα γραπτώς, καταχωρείται στον προσωπικό του φάκελο και αντίγραφο της σχετικής απόφασης κοινοποιείται στον εν λόγω αντιρρησία συνείδησης και στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο της Δύναμης.

(7) Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αντιρρησίας συνείδησης απουσιάζει χωρίς άδεια από το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική θητεία, κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί χορήγησης αδειών που ισχύουν για τους υπαλλήλους του εν λόγω φορέα, δεν λογίζεται ως χρόνος θητείας.

(8) Αντιρρησίας συνείδησης, ο οποίος απουσιάζει χωρίς άδεια από το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική θητεία, για χρονικό διάστημα πέραν των τριών (3) ημερών, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εναλλακτική εφεδρική υπηρεσία και εναλλακτική κοινωνική εφεδρική υπηρεσία

56. Αντιρρησίας συνείδησης, ο οποίος έχει εκπληρώσει το χρόνο της εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας ή της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας, απολύεται από τη μονάδα του ή το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατέθηκε, ανάλογα με την περίπτωση, και υπέχει υποχρέωση εναλλακτικής εφεδρικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής κοινωνικής εφεδρικής υπηρεσίας, αντίστοιχα, ίσης διάρκειας με εκείνη που εκτελούν όσοι έχουν εκπληρώσει στρατιωτική θητεία:

Νοείται ότι, όποιος αναγνωρίζεται ως αντιρρησίας συνείδησης μετά την εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, έχει υποχρέωση εναλλακτικής εφεδρικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής κοινωνικής εφεδρικής υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση.

Απώλεια της ιδιότητας του αντιρρησία συνείδησης

57.(1) Όποιος αναγνωρίσθηκε ως αντιρρησίας συνείδησης και εκτελεί εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, απόλλυται την ιδιότητά του αυτή και υποχρεούται να εκπληρώσει στρατιωτική υπηρεσία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Μετά από αίτημά του και σχετική απόφαση του Υπουργού·

(β) με την επέλευση οποιουδήποτε από τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 47, δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης· και

(γ) με την άσκηση από τον αντιρρησία συνείδησης συνδικαλιστικής δραστηριότητας ή συμμετοχής του σε απεργία·

(2) Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας αντιρρησία συνείδησης από πρόσωπο που εκπληρώνει εναλλακτική στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική κοινωνική θητεία το υπόλοιπο των υποχρεώσεών του εκπληρώνεται με στρατιωτική θητεία και ο χρόνος της προηγούμενης θητείας που διανύθηκε αναγνωρίζεται ως χρόνος στρατιωτικής θητείας κατά τα δύο τρίτα (2/3), στην περίπτωση της υποπαραγράφου (α) του εδαφίου (1), και κατά το ήμισυ (1/2), στις υπόλοιπες περιπτώσεις:

Νοείται ότι, το υπόλοιπο του χρόνου της στρατιωτικής θητείας που υποχρεούται να υπηρετήσει το ως άνω πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) μηνών.

Οριστική ή προσωρινή απόλυση αντιρρησιών συνείδησης

58.(1) Για την οριστική ή προσωρινή απόλυση από τη Δύναμη των αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική στρατιωτική θητεία, καθώς και για την ένταξή τους στην εφεδρεία, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία, η διαδικασία που ακολουθείται για όσους εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία.

(2) Για την οριστική ή προσωρινή απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική θητεία, καθώς και για την ένταξή τους στην εφεδρεία, εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, η διαδικασία που ακολουθείται για όσους εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία, αφού ο φορέας του δημόσιου τομέα στον οποίο διατέθηκαν αποστείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δύναμης βεβαίωση, στη οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και διαγραφής τους λόγω συμπλήρωσης του χρόνου της θητείας τους.

(3) Αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι, ενώ εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, επικαλούνται λόγους υγείας που δεν τους επιτρέπουν τη συνέχιση της υπηρεσίας τους, παραπέμπονται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο της Δύναμης, αφού αποσταλούν σ’ αυτό από το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατέθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά, στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 34, για εξέταση της ικανότητάς τους και, για την τυχόν προσωρινή ή οριστική απόλυσή τους, εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, η διαδικασία που ακολουθείται για όσους εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία:

Νοείται ότι, για την παραπομπή των εν λόγω αντιρρησιών συνείδησης στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, απαιτείται όπως έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών από τη τελευταία κρίση της ικανότητάς τους, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους έχει επιδεινωθεί ή βελτιωθεί, όπως τεκμηριώνεται από κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα ή νοσηλεία.

(4) Αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκτελούν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία και απολύονται προσωρινά για λόγους υγείας, σύμφωνα με το εδάφιο (3), υποχρεούνται, μετά τη λήξη της αναβολής που τους χορηγήθηκε, να παρουσιάζονται στο φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο είχαν διατεθεί, για συμπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Αναστολή των διατάξεων για εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία.

59. Σε περίπτωση επιστράτευσης λόγω πολέμου ή άλλης έκτακτης ανάγκης, οι διατάξεις για την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης δύνανται να αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οπόταν όσοι αντιρρησίες συνείδησης εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία εντάσσονται στους υπόχρεους εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Εξουσία Υπουργού για έκδοση Οδηγιών

60. Ο Υπουργός έχει εξουσία όπως εκδίδει Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 μέχρι και 59 του παρόντος Νόμου, σε σχέση με την εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία και την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία.

ΜΕΡΟΣ ΙX ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΑ
Αρμοδιότητα χειρισμού στρατολογικής φύσεως θεμάτων

61.(1) Η αρμοδιότητα χειρισμού των στρατολογικής φύσεως θεμάτων ανήκει στα στρατολογικά γραφεία της Δύναμης και στα γραφεία στρατολογίας των μονάδων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο ή στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή του Υπουργού, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η εξέταση αιτημάτων αναφορικά με στρατολογικής φύσεως θέματα, καθώς και η εγγραφή ή διαγραφή μεταβολών στα στρατολογικά μητρώα γίνονται με βάση τον παρόντα Νόμο και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και του Υπουργού.

(3) Η απόφαση για την απόρριψη οποιουδήποτε αιτήματος, που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρέπει να είναι σαφής και αιτιολογημένη.

Καταχώριση και συμπλήρωση στρατολογικών μεταβολών

62.(1) Οι στρατολογικές μεταβολές των πολιτών της Δημοκρατίας καταχωρούνται στα στρατολογικά μητρώα με βάση επίσημα έγγραφα στοιχεία.

(2) Ο Υπουργός, με απόφασή του, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, καθορίζει τις κατηγορίες και το είδος των στρατολογικών μεταβολών, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμπλήρωσης των εν λόγω μεταβολών.

Πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης

63.(1) Η στρατολογική κατάσταση οποιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας εμφαίνεται σε πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, από τα στρατολογικά γραφεία:

Νοείται ότι, σ’ όσους στρατεύσιμους ή εθνοφρουρούς τελούν σε ανυποταξία ή λιποταξία, δεν χορηγούνται πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης.

(2) Ο τύπος των πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

ΜΕΡΟΣ Χ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
Τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση και διάθεση στελεχών τηςΔύναμης

64.(1) Κάθε τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση στελέχους σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία της Δύναμης διενεργείται από τον Υπουργό, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού:

Νοείται ότι, οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος εδαφίου δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένες.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9, ο Υπουργός δύναται, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού, να τοποθετεί, μεταθέτει, αποσπά ή διαθέτει οποιοδήποτε στέλεχος της Δύναμης στο Υπουργείο Άμυνας ή σε οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, μετά από συνεννόηση με τον οικείο υπουργό ή προϊστάμενο στον οποίο υπάγεται η κρατική υπηρεσία, αναφορικά με τον αριθμό των στελεχών που θα τοποθετηθούν, μετατεθούν, αποσπασθούν ή διατεθούν:

Νοείται ότι το ως άνω στέλεχος, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Υπουργείο Άμυνας, ή σε άλλη κρατική υπηρεσία, είναι υπόλογο στο Γενικό Διευθυντή ή στον προϊστάμενο της κρατικής υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(3) Ο Υπουργός, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται -

(α) να τοποθετεί, αποσπά ή διαθέτει, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, στέλεχος της Δύναμης σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων:

Νοείται ότι, η χρονική περίοδος της υπηρεσίας στελέχους σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χρονική περίοδο που καθορίζεται στους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται περαιτέρω ότι το ως άνω στέλεχος, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, είναι υπόλογο στον αρχηγό της διπλωματικής αποστολής σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του·

(β) να διατάσσει στέλεχος της Δύναμης όπως μεταβεί στο εξωτερικό για να υπηρετήσει σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό ή για να λάβει μέρος σε ειρηνευτική αποστολή Διεθνούς ή Ευρωπαϊκού Οργανισμού, για σκοπούς εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων της Δημοκρατίας· και

(γ) να τοποθετεί, αποσπά ή διαθέτει στέλεχος της Δύναμης στις ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, μετά από ειδική διευθέτηση με τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.

(4) Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού, καθορίζει εκάστοτε με απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται με μέριμνα του Αρχηγού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν τα προς τοποθέτηση, απόσπαση ή διάθεση στελέχη της Δύναμης.

(5) Ο Υπουργός, όταν προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), λαμβάνει υπόψη σχετική έκθεση του Αρχηγού, στην οποία περιλαμβάνεται και η βούληση του στελέχους της Δύναμης και με σχετική απόφασή του καθορίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα:

(α) Τα καθήκοντα και τις εξουσίες που θα ασκούν τα στελέχη κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό, και

(β) τον οπλισμό, τα τεχνικά, μηχανικά ή άλλα μέσα που θα χρησιμοποιούν τα στελέχη κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό.

(6) Τα επιδόματα ή άλλα ωφελήματα που χορηγούνται στα στελέχη που υπηρετούν στο εξωτερικό, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), είναι τα ίδια με αυτά που χορηγούνται στους δημόσιους υπάλληλους της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, για τις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3), ο Υπουργός δύναται, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό δυσκολίας και επικινδυνότητας της υπηρεσίας του στελέχους στο εξωτερικό, να καθορίζει, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών, τη χορήγηση πρόσθετων επιδομάτων ή άλλων ωφελημάτων.

(7) Τα στελέχη της Δύναμης που υπηρετούν στο εξωτερικό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), κατά τη διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας τους, εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός αν και σε όποια έκταση άλλως επιβάλλουν ή απαιτούν οι διεθνείς υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις της Δημοκρατίας, στα πλαίσια των οποίων τοποθετούνται, αποσπώνται ή διατίθενται.

Απόσπαση και διάθεση στελεχών

65.(1) Απόσπαση στελέχους σ’ οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία της Δύναμης, καθώς και απόσπαση ή διάθεση στελέχους στο Υπουργείο Άμυνας ή σε οποιαδήποτε άλλη Κρατική Υπηρεσία, αποφασίζεται σε περίπτωση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών ή για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Η απόσπαση ή διάθεση στελέχους είναι για χρονική περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μόνο για άλλους τρεις (3) μήνες.

Τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση και διάθεση οπλιτών με σύμβαση

65Α.-(1) Κάθε τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση οπλίτη με σύμβαση σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία της Δύναμης, διενεργείται από τον Αρχηγό.

(2)(α) Οι τοποθετήσεις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) διενεργούνται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και οι μεταθέσεις-αποσπάσεις, σύμφωνα με σύστημα μοριοδότησης, λαμβανομένων υπόψη σε κάθε περίπτωση των υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών της Δύναμης.

(β) Διάθεση οπλίτη με σύμβαση σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία της Δύναμης, αποφασίζεται σε περίπτωση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών ή για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένες.

Τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις οπλιτών ή στρατεύσιμων

66.-(1) Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των οπλιτών ή των στρατεύσιμων, ανάλογα με την περίπτωση, διενεργούνται από τον Αρχηγό.

(2) Κάθε τοποθέτηση, μετάθεση και απόσπαση οπλίτη ή στρατεύσιμου ανάλογα με την περίπτωση, σε μονάδα ή υπηρεσία της Δύναμης διενεργείται με βάση τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες και σύμφωνα με σύστημα  μοριοδότησης.

(3) Η απόσπαση οπλίτη δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες και μπορεί να ανανεωθεί μόνο για άλλους τρεις (3) μήνες.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αδίκημα ανυποταξίας

67. Όποιος, χωρίς εύλογη αιτία, το βάρος αποδείξεως της οποίας βαρύνει τον ίδιο, παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απόφαση ή διαταγή κλήσεως, που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, για κατάταξη ή υπηρεσία στη Δύναμη, διαπράττει το αδίκημα της ανυποταξίας και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αδικήματα

68.(1) Όποιος -

(α) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απόφαση ή διαταγή κλήσεως για να παρουσιασθεί σε αρμόδια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομική επιτροπή, για εξέταση ή επανεξέταση της ικανότητάς του· ή

(β) παρουσιάζεται σε αρμόδια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομική επιτροπή, για εξέταση ή επανεξέταση της ικανότητάς του και προβαίνει σε παραπλανητικές παραστάσεις ή παρουσιάζει ιατρικά πιστοποιητικά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση της υγείας του, με σκοπό την εξασφάλιση αναβολής ή απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής του υπηρεσίας· ή

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου· ή

(δ) κατ’ αντιποίηση εξουσίας ασκεί καθήκοντα ή εξουσία μέλους της Δύναμης ή χωρίς να είναι μέλος της Δύναμης εμφανίζεται ή παρουσιάζεται ως μέλος αυτής· ή

(ε) εν γνώσει του προβαίνει, είτε εγγράφως είτε προφορικώς, σε ψευδή δήλωση σε σχέση προς οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο, που παρέχεται απ’ αυτόν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή

(στ) παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (5) του άρθρου 45 του παρόντος Νόμου,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

(2) Όποιος -

(α) υποβοηθεί ή συμβάλλει, με οποιοδήποτε τρόπο, στην ανυποταξία άλλου προσώπου ή στη διάπραξη από άλλο πρόσωπο του αδικήματος που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου· ή

(β) εργοδοτεί ανυπότακτο, εκτός αν αποδείξει ότι δεν γνώριζε ότι το εργοδοτούμενο πρόσωπο ήταν ανυπότακτος,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Στερήσεις ανυποτάκτων και λιποτακτών

69.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, όποιος καταδικάζεται, δυνάμει του άρθρου 67, για το αδίκημα της ανυποταξίας, λόγω παράλειψης κατάταξης στη Δύναμη για εκπλήρωση της υποχρέωσης θητείας του ή παράλειψης παρουσίασης σε φορέα του δημόσιου τομέα για εκπλήρωση κοινωνικής θητείας, ή για το αδίκημα της λιποταξίας σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμων του 1964 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται -

(α) θεωρείται ότι έχει διαπράξει ατιμωτικό αδίκημα, κατά την έννοια του άρθρου 64 του Συντάγματος·

(β) δεν δικαιούται να εκλέγει ή να εκλέγεται στις εκλογές για ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας ή βουλευτών ή ευρωβουλευτών ή μελών δημοτικών ή κοινοτικών αρχών,

(γ) δεν δύναται να εξασφαλίσει άδεια άσκησης επαγγέλματος, δυνάμει των διατάξεων των περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμων του 2007 και 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται ότι, άδεια που χορηγήθηκε πριν από την καταδίκη, θεωρείται άκυρη και ανακαλείται από την ημερομηνία που η καταδίκη καθίσταται αμετάκλητη.

(2) Οι στερήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) δεν ισχύουν, όταν ο επηρεαζόμενος εκπληρώσει την υποχρέωση στρατιωτικής του υπηρεσίας ή συμπληρώσει το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας του ή εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), στους ανυπότακτους στρατεύσιμους δεν χορηγούνται οποιαδήποτε πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης.

Περιορισμοί αναχώρησης από τη Δημοκρατία

70.(1) Απαγορεύεται η αναχώρηση από τη Δημοκρατία οποιουδήποτε στρατεύσιμου που έχει κληθεί για κατάταξη στη Δύναμη δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός μετά από ειδική άδεια του Υπουργού.

(2) Ο Υπουργός δύναται να απαγορεύσει την αναχώρηση από τη Δημοκρατία οποιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16ο) έτος της ηλικίας του, εάν κρίνει ότι η αναχώρηση του εν λόγω πολίτη αποσκοπεί στην αποφυγή εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσής του στη Δύναμη.

ΜΕΡΟΣ XΙΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

71.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο είναι δεκτικό ρύθμισης ή καθορισμού δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν για όλα ή για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Πρόσληψη στρατιωτικού προσωπικού στη Δύναμη,

(β) ιεραρχία, αρχαιότητα και προαγωγές,

(γ) άδειες και ώρες εργασίας,

(δ) χορηγήματα, επιδόματα και συντάξεις σε εθνοφρουρούς,

(ε) υλικά της Δύναμης,

(στ) στολές και εξαρτύσεις,

(ζ) ευημερία εθνοφρουρών,

(η) απονομή μεταλλίων, διαμνημονεύσεων και ηθικών αμοιβών,

(θ) πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχικά συμβούλια και πειθαρχική διαδικασία,

(θ1) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία ΚΨΜ, και

(ι) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο δύναται ή πρέπει να καθοριστεί.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να προνοούν για την αναδρομική εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών:

Νοείται ότι, Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (θ) του εδαφίου (2) δεν δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.

Υποχρεώσεις εργοδοτών

72.(1) Στρατεύσιμος, ο οποίος καλείται για κατάταξη στη Δύναμη, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, για εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας και ο οποίος εργάζεται σε τακτική απασχόληση σε εργοδότη, η απασχόλησή του δεν διακόπτεται, αλλά αναστέλλεται, για όσο χρόνο διαρκεί η υπηρεσία του στη Δύναμη.

(2) Αν ο στρατεύσιμος, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εντός ενός μηνός από την απόλυσή του από τη Δύναμη, ζητήσει από τον εργοδότη του να συνεχίσει την απασχόλησή του, τότε αυτός υποχρεούται να τον εντάξει στην ίδια απασχόληση ή σε παρόμοια απασχόληση, της οποίας οι όροι δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκοί από τους όρους που εργαζόταν, προτού καταταγεί στη Δύναμη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η απασχόληση, πριν από την κατάταξη, ήταν αορίστου διάρκειας, η επαναπρόσληψη δεν μπορεί να είναι για χρονικό διάστημα λιγότερο των έξι (6) μηνών.

(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου -

«τακτική απασχόληση» σημαίνει εργοδότηση σε μόνιμη θέση ή εργοδότηση σε προσωρινή θέση που έχει διαρκέσει πέραν των έξι (6) μηνών.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και σε σχέση με κάθε πρόσωπο που υπηρετεί εφεδρική υπηρεσία στη Δύναμη, και, επιπρόσθετα ο εργοδότης, είτε πρόκειται για τακτική είτε για προσωρινή είτε για ημερήσια απασχόληση του προσώπου αυτού, υποχρεούται όπως καταβάλλει στο εν λόγω πρόσωπο το μισθό ή τα ημερομίσθιά του για την περίοδο της υπηρεσίας του στη Δύναμη, προστιθέμενων και τριών (3) ωρών μετά τη λήξη της εν λόγω υπηρεσίας, εφόσον οι ώρες αυτές εμπίπτουν στο ωράριο εργασίας του, τις οποίες ο εργοδότης, προς διευκόλυνση του εργοδοτουμένου, υποχρεούται να θεωρεί ως εργασθείσες ώρες.

Επιτροπή Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Φυγοστρατίας

73. (1) Καθιδρύεται Επιτροπή Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Φυγοστρατίας, η οποία έχει αρμοδιότητα να μελετά το θέμα της φυγοστρατίας και να υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς εισηγήσεις αναφορικά με τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της φυγοστρατίας.

(2) Η Επιτροπή Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Φυγοστρατίας είναι δεκαμελής, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, και αποτελείται από -

(α) τον Υπουργό Άμυνας, ως Πρόεδρο·

(β) τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων·

(γ) τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπό του·

(δ) τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ή εκπρόσωπό του·

(ε) τον Υπουργό Υγείας ή εκπρόσωπό του·

(στ) τον Αρχηγό της Δύναμης·

(ζ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας·

(η) τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου·

(θ) τον Πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου· και

(ι) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

ΜΕΡΟΣ XIΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατάργηση και διαφύλαξη

74.(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί της Εθνικής Φρουράς Νόμοι του 1964 έως 2008, καταργούνται.

(2) Όλοι οι Κανονισμοί, τα Διατάγματα, οι Αποφάσεις και οι Γνωστοποιήσεις που εκδόθηκαν με βάση τους καταργηθέντες νόμους, λογίζεται ότι εκδόθηκαν με βάση τον παρόντα Νόμο και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν, ως εάν είχαν εκδοθεί με βάση τον παρόντα Νόμο.

(3) Κάθε εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλη πράξη που έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Υπουργό ή τον Αρχηγό ή άλλη αρχή, με βάση τους καταργηθέντες νόμους ή τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν με βάση αυτούς, λογίζεται ότι έγιναν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Προσωρινές διατάξεις

75. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται να παραπέμπει για επανεξέταση της ικανότητάς τους στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι. ή στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο που προβλέπονται στα άρθαρα 33, 33Α και 34, αντίστοιχα, τους στρατεύσιμους, οι οποίοι κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1995 κρίθηκαν ως ακατάλληλοι για στράτευση και απολύθηκαν προσωρινά, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός εάν αυτοί έχουν μόνιμη σωματική αναπηρία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι εν λόγω στρατεύσιμοι κριθούν ικανοί για στράτευση, ο Υπουργός δύναται να τους χορηγεί, μετά από αίτημά τους, αναβολή κατάταξης διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία, σε περίπτωση που οι εν λόγω στρατεύσιμοι φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή συντρέχουν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, μπορεί να παρατείνεται για περαιτέρω χρονική περίοδο μέχρι πέντε (5) έτη, ανάλογα με την περίπτωση.

Απαλλαγή από τη στράτευση στρατευσίμων που τελούν νόμιμα εκτός της Δύναμης

76. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται να απαλλάσσει από τη στράτευση στρατεύσιμους, εφόσον του υποβάλουν σχετικό αίτημα, που έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1990 και τελούν νόμιμα εκτός της Δύναμης, μετά από αίτημα που είχαν υποβάλει, με βάση τις διατάξεις των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως 2008 που καταργούνται με τον παρόντα Νόμο, για αναγνώρισή τους ως αντιρρησιών συνείδησης.

Μεταβατικές διατάξεις

77.(1) Όσοι κρίθηκαν ικανοί για εκπλήρωση εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, με βάση τις διατάξεις των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως 2008 που καταργούνται με τον παρόντα Νόμο, συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις των εν λόγω νόμων, ως εάν οι νόμοι αυτοί δεν είχαν καταργηθεί.

(2) Τα πρόσωπα κυπριακής καταγωγής εκ μητρογονίας που δεν έχουν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα και τα οποία, με βάση τις διατάξεις των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1960 μέχρι 2008 που καταργούνται με τον παρόντα Νόμο, δεν είχαν υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη, εάν ανήκουν σε στρατολογικές κλάσεις που έχουν κληθεί για κατάταξη στη Δύναμη, δεν υπέχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός εάν αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα.

(3) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, όσοι έφεδροι και εθνοφύλακες υπηρετούν στη Δύναμη κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου θα αποδεσμεύονται σταδιακά από τη Δύναμη με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, ως ακολούθως:

(α) Όσοι συμπληρώνουν το πεντηκοστό δεύτερο (52ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, αποδεσμεύονται κατά την ημερομηνία αυτή, και

(β) όσοι συμπληρώνουν το πεντηκοστό πρώτο (51ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, αποδεσμεύονται κατά την ημερομηνία αυτή.

Σημείωση
7 του Ν. 2(Ι)/2015Έναρξη ισχύος του Ν. 2(Ι)/2015

7. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 2(Ι)/2015] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η παράγραφος (α) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 2(Ι)/2015] τίθεται σε εφαρμογή επί των στρατολογικών κλάσεων που θα κληθούν για κατάταξη μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 2(Ι)/2015].