Εφόδια μελών της Δύναμης

6Α.-(1)  Στα μέλη της Δύναμης παρέχονται δωρεάν-

(α) Όλα τα αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων και της υπηρεσίας τους όπλα, πυρομαχικά και είδη εξάρτυσης· και

(β) στολές και άλλα εφόδια, όπως αυτά καθορίζονται δυνάμει Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε μέλος της Δύναμης, το οποίο αφυπηρετεί ή απολύεται ή παύει, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ανήκει στις τάξεις της Δύναμης, υποχρεούται να παραδώσει αμέσως όλα τα εφόδια που καθορίζει ο Αρχηγός με απόφασή του, καθώς και τα όπλα, πυρομαχικά ή άλλο πολεμικό υλικό, που του έχουν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, τα οποία αποτελούν περιουσία της Δημοκρατίας.