Οργάνωση της Δύναμης

7.(1) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (2), η οργάνωση της Δύναμης και η διάκρισή της σε Κλάδους, καθώς και οι βαθμοί των αξιωματικών και υπαξιωματικών, είναι αντίστοιχη μ’ αυτή που προβλέπεται για το Στρατό, δυνάμει των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των οποιωνδήποτε διοικητικών πράξεων εκδίδονται δυνάμει αυτών.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η οργανωτική δομή και εσωτερική λειτουργία της Δύναμης, το προσωπικό και οι αρμοδιότητες του Γ.Ε.Ε.Φ., ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.