Εξουσίες Υπουργού

8.(1) Ο Υπουργός φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και των Κανονισμών και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έχει τη γενική εποπτεία της Δύναμης και εκδίδει προς αυτή οδηγίες αναφορικά με την εκτέλεση αρμοδιοτήτων που είναι αναγκαίες για την άμυνα και το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας και εγκρίνει την οργανωτική δομή της Δύναμης.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Υπουργός δίνει γενικές οδηγίες προς τον Αρχηγό, αναφορικά με την αποστολή, τη διοίκηση, τον έλεγχο, την οργάνωση, την εκπαίδευση και πειθαρχία της Δύναμης, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας.

(3) Τηρουμένων των προνοιών των εδαφίων (1) και (2), ο Υπουργός ασκεί τις αρμοδιότητές του, δυνάμει του παρόντος Νόμου, συνήθως, μέσω του Αρχηγού και του Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους που καθορίζονται στα άρθρα 11 και 13 του παρόντος Νόμου, αντίστοιχα.