Επιτελείο Υπουργού Άμυνας

9.(1) Ο Υπουργός συγκροτεί Επιτελείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον ίδιο και τον συμβουλεύει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

(2) Η οργάνωση και λειτουργία του Επιτελείου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού, η οποία λαμβάνεται με βάση τα πιο κάτω πλαίσια:

(α) Το Επιτελείο δύναται να απαρτίζεται τόσο από στρατιωτικό όσο και πολιτικό προσωπικό, όπως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει.

(β) Ως προϊστάμενος του Επιτελείου ορίζεται από τον Υπουργό αξιωματικός βαθμού τουλάχιστον Συνταγματάρχη.

(γ) Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που θα απαρτίζουν το Επιτελείο ορίζονται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

(δ) Ο αριθμός των αξιωματικών και των υπαξιωματικών του Επιτελείου δεν θα υπερβαίνει τους δέκα (10):

Νοείται ότι, σε έκτακτες περιστάσεις και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν, ο Υπουργός δύναται, με απόφασή του, να τοποθετεί στο Επιτελείο αξιωματικούς και υπαξιωματικούς πέραν του πιο πάνω αριθμού, οι οποίοι δεν θα υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25).

(ε) Στο Επιτελείο λειτουργούν τμήματα που αφορούν τους πιο κάτω τομείς:

(i) Στρατιωτικά και στρατηγικά θέματα·

(ii) Στρατολογικά θέματα·

(iii) Θέματα στρατιωτικού προσωπικού - Νομοθεσία επί στρατιωτικών θεμάτων·

(iv) Αμυντική διπλωματία - Διεθνείς σχέσεις·

(v) Τύπος και εθιμοτυπία.