Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας

9Α.-(1) Ο Υπουργός Άμυνας ιδρύει Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας, με σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας  σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ειδικότερα, την-

(α) επιμόρφωση και εκπαίδευση των στελεχών της Εθνικής Φρουράς σε στρατηγικό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν σφαιρική και σύγχρονη αντίληψη σε θέματα ηγεσίας, ανάλυσης της διεθνούς πολιτικοστρατιωτικής κατάστασης και σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων και λήψης αποφάσεων·

(β) επιμόρφωση των στελεχών των λοιπών σωμάτων ασφαλείας, ήτοι της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Λιμενικού Σώματος και της Πολιτικής Άμυνας, καθώς και των λειτουργών όλων των φορέων της Δημοκρατίας που εμπλέκονται στον τομέα ασφάλειας και άμυνας, οι οποίοι, ως εκ της θέσεως και της ιδιότητάς τους, χειρίζονται θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και άμυνας·

(γ) ανάπτυξη της συνεργασίας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Δημοκρατίας και του εξωτερικού, στρατιωτικές ακαδημίες άλλων χωρών, ερευνητικά κέντρα και το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας  και  Άμυνας(ΕΚΑΑ)·

(δ) προώθηση κοινής αντίληψης περί της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), μέσω διεθνών εκπαιδεύσεων, ώστε να καταστεί σταδιακά η Δημοκρατία περιφερειακό σημείο εκπαίδευσης στα θέματα και αποστολές ΚΠΑΑ·

(ε) προώθηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ανταλλαγή νέων αξιωματικών·

(στ) επικοινωνία σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της άμυνας σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. και

(ζ) ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριότητων με σκοπό τον κατά το δυνατό καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο εκμετάλλευσης των ανθρώπινων και χρηματικών πόρων που της παραχωρούνται για την επίτευξη των σκοπών της.

(2) Η οργάνωση, ο τρόπος λειτουργίας και επιμέρους λεπτομέρειες για το έργο της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) Ακαδημίας, ρυθμίζονται με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.