Αρμοδιότητες Αρχηγού

11.(1) Ο Αρχηγός, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έχει τη διοίκηση, διεύθυνση και επίβλεψη της Δύναμης και είναι υπόλογος στον Υπουργό για την οργάνωση, εκπαίδευση, ετοιμότητα, πειθαρχία, τάξη και ασφάλεια στη Δύναμη και την εκτέλεση των οποιωνδήποτε οδηγιών και κατευθύνσεων του δίνονται από τον Υπουργό, καθώς και για κάθε υλικό που διατίθεται στη Δύναμη.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), ο Αρχηγός -

(α) συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διοίκηση και τον έλεγχο της Δύναμης, καθώς και για κάθε θέμα στρατολογικής φύσεως·

(β) ετοιμάζει και υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις για κάθε θέμα που σχετίζεται με την αποστολή, τη διοίκηση, την εκπαίδευση, την οργάνωση, τον έλεγχο και την επιχειρησιακή ικανότητα της Δύναμης·

(γ) ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, ο Αρχηγός έχει εξουσία, σε περίπτωση που στρατιωτικά οχήματα ή οποιαδήποτε άλλα μηχανοκίνητα μέσα της Δύναμης απαιτείται να κινηθούν εκτός στρατιωτικών χώρων, μετά από συνεννόηση και συναίνεση του Αρχηγού της Αστυνομίας, να αναθέτει σε όργανα της Στρατονομίας της Δύναμης, που έχουν τύχει, προς το σκοπό αυτό, ειδικής εκπαίδευσης από μέλη της Αστυνομίας, να ρυθμίζουν και ελέγχουν την τροχαία κίνηση σε οποιοδήποτε δρόμο.

(4) Ο Αρχηγός ασκεί τις αρμοδιότητές του μέσω του Γ.Ε.Ε.Φ.