Αρμοδιότητες Υπαρχηγού

12. Ο Υπαρχηγός εκτελεί, μέσα στα πλαίσια του παρόντος Νόμου, τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Αρχηγό και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Αρχηγού, όταν ο Αρχηγός απουσιάζει ή κωλύεται να εκτελεί τις αρμοδιότητές του, για οποιοδήποτε λόγο.