Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή

13.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Γενικός Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 μέχρι 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και το εκάστοτε ισχύον σχέδιο υπηρεσίας της θέσης του.

(2) Καμία πρόνοια στον παρόντα Νόμο δεν επηρεάζει την αρμοδιότητα του Γενικού Διευθυντή να ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια που αφορούν την Εθνική Φρουρά, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο.