Απόσπαση και διάθεση στελεχών

65.(1) Απόσπαση στελέχους σ’ οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία της Δύναμης, καθώς και απόσπαση ή διάθεση στελέχους στο Υπουργείο Άμυνας ή σε οποιαδήποτε άλλη Κρατική Υπηρεσία, αποφασίζεται σε περίπτωση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών ή για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Η απόσπαση ή διάθεση στελέχους είναι για χρονική περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μόνο για άλλους τρεις (3) μήνες.