Τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση και διάθεση στελεχών τηςΔύναμης

64.(1) Κάθε τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση στελέχους σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία της Δύναμης διενεργείται από τον Υπουργό, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού:

Νοείται ότι, οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος εδαφίου δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένες.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9, ο Υπουργός δύναται, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού, να τοποθετεί, μεταθέτει, αποσπά ή διαθέτει οποιοδήποτε στέλεχος της Δύναμης στο Υπουργείο Άμυνας ή σε οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, μετά από συνεννόηση με τον οικείο υπουργό ή προϊστάμενο στον οποίο υπάγεται η κρατική υπηρεσία, αναφορικά με τον αριθμό των στελεχών που θα τοποθετηθούν, μετατεθούν, αποσπασθούν ή διατεθούν:

Νοείται ότι το ως άνω στέλεχος, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Υπουργείο Άμυνας, ή σε άλλη κρατική υπηρεσία, είναι υπόλογο στο Γενικό Διευθυντή ή στον προϊστάμενο της κρατικής υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(3) Ο Υπουργός, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται -

(α) να τοποθετεί, αποσπά ή διαθέτει, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, στέλεχος της Δύναμης σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων:

Νοείται ότι, η χρονική περίοδος της υπηρεσίας στελέχους σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή σε διπλωματική ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χρονική περίοδο που καθορίζεται στους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2006, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται περαιτέρω ότι το ως άνω στέλεχος, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, είναι υπόλογο στον αρχηγό της διπλωματικής αποστολής σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του·

(β) να διατάσσει στέλεχος της Δύναμης όπως μεταβεί στο εξωτερικό για να υπηρετήσει σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό ή για να λάβει μέρος σε ειρηνευτική αποστολή Διεθνούς ή Ευρωπαϊκού Οργανισμού, για σκοπούς εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων της Δημοκρατίας· και

(γ) να τοποθετεί, αποσπά ή διαθέτει στέλεχος της Δύναμης στις ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, μετά από ειδική διευθέτηση με τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.

(4) Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού, καθορίζει εκάστοτε με απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται με μέριμνα του Αρχηγού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν τα προς τοποθέτηση, απόσπαση ή διάθεση στελέχη της Δύναμης.

(5) Ο Υπουργός, όταν προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), λαμβάνει υπόψη σχετική έκθεση του Αρχηγού, στην οποία περιλαμβάνεται και η βούληση του στελέχους της Δύναμης και με σχετική απόφασή του καθορίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα:

(α) Τα καθήκοντα και τις εξουσίες που θα ασκούν τα στελέχη κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό, και

(β) τον οπλισμό, τα τεχνικά, μηχανικά ή άλλα μέσα που θα χρησιμοποιούν τα στελέχη κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό.

(6) Τα επιδόματα ή άλλα ωφελήματα που χορηγούνται στα στελέχη που υπηρετούν στο εξωτερικό, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), είναι τα ίδια με αυτά που χορηγούνται στους δημόσιους υπάλληλους της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, για τις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3), ο Υπουργός δύναται, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό δυσκολίας και επικινδυνότητας της υπηρεσίας του στελέχους στο εξωτερικό, να καθορίζει, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών, τη χορήγηση πρόσθετων επιδομάτων ή άλλων ωφελημάτων.

(7) Τα στελέχη της Δύναμης που υπηρετούν στο εξωτερικό δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), κατά τη διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας τους, εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός αν και σε όποια έκταση άλλως επιβάλλουν ή απαιτούν οι διεθνείς υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις της Δημοκρατίας, στα πλαίσια των οποίων τοποθετούνται, αποσπώνται ή διατίθενται.