Πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης

63.(1) Η στρατολογική κατάσταση οποιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας εμφαίνεται σε πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, από τα στρατολογικά γραφεία:

Νοείται ότι, σ’ όσους στρατεύσιμους ή εθνοφρουρούς τελούν σε ανυποταξία ή λιποταξία, δεν χορηγούνται πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης.

(2) Ο τύπος των πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.