Καταχώριση και συμπλήρωση στρατολογικών μεταβολών

62.(1) Οι στρατολογικές μεταβολές των πολιτών της Δημοκρατίας καταχωρούνται στα στρατολογικά μητρώα με βάση επίσημα έγγραφα στοιχεία.

(2) Ο Υπουργός, με απόφασή του, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, καθορίζει τις κατηγορίες και το είδος των στρατολογικών μεταβολών, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμπλήρωσης των εν λόγω μεταβολών.