Αρμοδιότητα χειρισμού στρατολογικής φύσεως θεμάτων

61.(1) Η αρμοδιότητα χειρισμού των στρατολογικής φύσεως θεμάτων ανήκει στα στρατολογικά γραφεία της Δύναμης και στα γραφεία στρατολογίας των μονάδων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο ή στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή του Υπουργού, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Η εξέταση αιτημάτων αναφορικά με στρατολογικής φύσεως θέματα, καθώς και η εγγραφή ή διαγραφή μεταβολών στα στρατολογικά μητρώα γίνονται με βάση τον παρόντα Νόμο και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και του Υπουργού.

(3) Η απόφαση για την απόρριψη οποιουδήποτε αιτήματος, που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρέπει να είναι σαφής και αιτιολογημένη.