Εξουσία Υπουργού για έκδοση Οδηγιών

60. Ο Υπουργός έχει εξουσία όπως εκδίδει Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 μέχρι και 59 του παρόντος Νόμου, σε σχέση με την εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία και την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία.