Αναστολή των διατάξεων για εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία.

59. Σε περίπτωση επιστράτευσης λόγω πολέμου ή άλλης έκτακτης ανάγκης, οι διατάξεις για την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης δύνανται να αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οπόταν όσοι αντιρρησίες συνείδησης εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία εντάσσονται στους υπόχρεους εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας.