Οριστική ή προσωρινή απόλυση αντιρρησιών συνείδησης

58.(1) Για την οριστική ή προσωρινή απόλυση από τη Δύναμη των αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική στρατιωτική θητεία, καθώς και για την ένταξή τους στην εφεδρεία, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία, η διαδικασία που ακολουθείται για όσους εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία.

(2) Για την οριστική ή προσωρινή απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική θητεία, καθώς και για την ένταξή τους στην εφεδρεία, εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, η διαδικασία που ακολουθείται για όσους εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία, αφού ο φορέας του δημόσιου τομέα στον οποίο διατέθηκαν αποστείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δύναμης βεβαίωση, στη οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και διαγραφής τους λόγω συμπλήρωσης του χρόνου της θητείας τους.

(3) Αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι, ενώ εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, επικαλούνται λόγους υγείας που δεν τους επιτρέπουν τη συνέχιση της υπηρεσίας τους, παραπέμπονται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο της Δύναμης, αφού αποσταλούν σ’ αυτό από το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατέθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά, στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 34, για εξέταση της ικανότητάς τους και, για την τυχόν προσωρινή ή οριστική απόλυσή τους, εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, η διαδικασία που ακολουθείται για όσους εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία:

Νοείται ότι, για την παραπομπή των εν λόγω αντιρρησιών συνείδησης στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, απαιτείται όπως έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών από τη τελευταία κρίση της ικανότητάς τους, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους έχει επιδεινωθεί ή βελτιωθεί, όπως τεκμηριώνεται από κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα ή νοσηλεία.

(4) Αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκτελούν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία και απολύονται προσωρινά για λόγους υγείας, σύμφωνα με το εδάφιο (3), υποχρεούνται, μετά τη λήξη της αναβολής που τους χορηγήθηκε, να παρουσιάζονται στο φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο είχαν διατεθεί, για συμπλήρωση των υποχρεώσεών τους.