Απώλεια της ιδιότητας του αντιρρησία συνείδησης

57.(1) Όποιος αναγνωρίσθηκε ως αντιρρησίας συνείδησης και εκτελεί εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, απόλλυται την ιδιότητά του αυτή και υποχρεούται να εκπληρώσει στρατιωτική υπηρεσία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Μετά από αίτημά του και σχετική απόφαση του Υπουργού·

(β) με την επέλευση οποιουδήποτε από τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 47, δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης· και

(γ) με την άσκηση από τον αντιρρησία συνείδησης συνδικαλιστικής δραστηριότητας ή συμμετοχής του σε απεργία·

(2) Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας αντιρρησία συνείδησης από πρόσωπο που εκπληρώνει εναλλακτική στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική κοινωνική θητεία το υπόλοιπο των υποχρεώσεών του εκπληρώνεται με στρατιωτική θητεία και ο χρόνος της προηγούμενης θητείας που διανύθηκε αναγνωρίζεται ως χρόνος στρατιωτικής θητείας κατά τα δύο τρίτα (2/3), στην περίπτωση της υποπαραγράφου (α) του εδαφίου (1), και κατά το ήμισυ (1/2), στις υπόλοιπες περιπτώσεις:

Νοείται ότι, το υπόλοιπο του χρόνου της στρατιωτικής θητείας που υποχρεούται να υπηρετήσει το ως άνω πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) μηνών.