Εναλλακτική εφεδρική υπηρεσία και εναλλακτική κοινωνική εφεδρική υπηρεσία

56. Αντιρρησίας συνείδησης, ο οποίος έχει εκπληρώσει το χρόνο της εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας ή της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας, απολύεται από τη μονάδα του ή το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατέθηκε, ανάλογα με την περίπτωση, και υπέχει υποχρέωση εναλλακτικής εφεδρικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής κοινωνικής εφεδρικής υπηρεσίας, αντίστοιχα, ίσης διάρκειας με εκείνη που εκτελούν όσοι έχουν εκπληρώσει στρατιωτική θητεία:

Νοείται ότι, όποιος αναγνωρίζεται ως αντιρρησίας συνείδησης μετά την εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, έχει υποχρέωση εναλλακτικής εφεδρικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής κοινωνικής εφεδρικής υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση.