Ειδικές διατάξεις για εκπλήρωση εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας

55.(1) Αντιρρησίας συνείδησης, ο οποίος υποχρεούται να εκπληρώσει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, οφείλει να παρουσιασθεί στο φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατίθεται, για ανάληψη υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στις αποφάσεις του Υπουργού, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 49 και του εδαφίου (18) του άρθρου 53 και, σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί, διαπράττει το αδίκημα της ανυποταξίας που προνοείται στο άρθρο 67.

(2) Αντιρρησίας συνείδησης, ο οποίος εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία -

(α) δεν έχει στρατιωτική ιδιότητα και δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του Στρατιωτικού Δικαστηρίου·

(β) θεωρείται οιονεί καταταγείς στη Δύναμη·

(γ) δεν καλύπτει οργανική θέση του φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατίθεται, όμως ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου νόμου, εξομοιώνεται με τους υπαλλήλους του φορέα αυτού μόνο σε ό, τι αφορά τις ώρες και το ωράριο εργασίας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), την πειθαρχική ευθύνη·

(δ) εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το φορέα του δημόσιου τομέα, στον οποίο διατίθεται, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται από το λειτουργό του εν λόγω φορέα που ορίζεται ως άμεσος προϊστάμενός του·

(ε) δικαιούται χορήγημα, ίσο με τα δύο τρίτα (2/3) του χορηγήματος που καταβάλλεται στους οπλίτες που εκτελούν στρατιωτική θητεία, η διαδικασία καταβολής του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών· και

(στ) δικαιούται άδεια ανάπαυσης δύο (2) ημερών, για κάθε πλήρη μήνα υπηρεσίας και άδεια ασθένειας μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ημέρες, για κάθε δώδεκα (12) πλήρεις μήνες υπηρεσίας, με βάση πιστοποιητικό αρμόδιου ιατρικού λειτουργού.

(3) Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα, στον οποίο διατίθεται αντιρρησίας συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί αμέσως στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο της Δύναμης την παρουσίαση και ανάληψη υπηρεσίας από τον εν λόγω αντιρρησία συνείδησης, καθώς και όλες τις μεταβολές που επηρεάζουν τη στρατολογική του κατάσταση.

(4) Αντιρρησίας συνείδησης, ο οποίος εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, παρακολουθείται στρατολογικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δύναμης, κατά τον ίδιο τρόπο που παρακολουθούνται όσοι εκπληρώνουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας.

(5) Αντιρρησίας συνείδησης, ο οποίος κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης εναλλακτικής κοινωνικής θητείας, ήθελε βρεθεί ένοχος πειθαρχικού παραπτώματος, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία του φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατίθεται, υπόκειται, παρά τις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας, στην πειθαρχική ποινή της παράτασης της χρονικής διάρκειας της εναλλακτικής του θητείας μέχρι σαράντα (40) ημέρες για κάθε παράπτωμα, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος.

(6) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπει τον κάθε φορέα του δημόσιου τομέα, η πειθαρχική ποινή που αναφέρεται στο εδάφιο (5), επιβάλλεται στον αντιρρησία συνείδησης από την αρμόδια αρχή του φορέα του δημόσιου τομέα γραπτώς, καταχωρείται στον προσωπικό του φάκελο και αντίγραφο της σχετικής απόφασης κοινοποιείται στον εν λόγω αντιρρησία συνείδησης και στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο της Δύναμης.

(7) Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αντιρρησίας συνείδησης απουσιάζει χωρίς άδεια από το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική θητεία, κατά παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί χορήγησης αδειών που ισχύουν για τους υπαλλήλους του εν λόγω φορέα, δεν λογίζεται ως χρόνος θητείας.

(8) Αντιρρησίας συνείδησης, ο οποίος απουσιάζει χωρίς άδεια από το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική θητεία, για χρονικό διάστημα πέραν των τριών (3) ημερών, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.