Εφαρμοστέες διατάξεις για τους αντιρρησίες συνείδησης

54. Για τους αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, όσα ισχύουν και ακολουθούνται, δυνάμει του παρόντος Νόμου, για εκείνους που εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία ή εφεδρική υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός από τα θέματα για τα οποία γίνεται διαφορετική πρόβλεψη στον παρόντα Νόμο.