Τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση και διάθεση οπλιτών με σύμβαση

65Α.-(1) Κάθε τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση οπλίτη με σύμβαση σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία της Δύναμης, διενεργείται από τον Αρχηγό.

(2)(α) Οι τοποθετήσεις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) διενεργούνται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και οι μεταθέσεις-αποσπάσεις, σύμφωνα με σύστημα μοριοδότησης, λαμβανομένων υπόψη σε κάθε περίπτωση των υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών της Δύναμης.

(β) Διάθεση οπλίτη με σύμβαση σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία της Δύναμης, αποφασίζεται σε περίπτωση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών ή για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένες.