Εφεδρεία της Δύναμης

43.(1) Την εφεδρεία της Δύναμης αποτελούν όσοι -

(α) εκπλήρωσαν υποχρέωση στρατιωτικής θητείας, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 28(2)(β) και (3)·

(β) εκπλήρωσαν υποχρέωση εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας ή εναλλακτικής κοινωνικής θητείας, σύμφωνα με το άρθρο 49·

(γ) εκπλήρωσαν ειδική στρατιωτική θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 19(4)·

(δ) απολύθηκαν δυνάμει του άρθρου 41(5)·

(ε) απαλλάγηκαν από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (η), (θ) και (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 23·

(στ) διετέλεσαν μέλη του Στρατού και δεν ανήκουν πλέον στις τάξεις του, εκτός όσων απολύθηκαν ή τερματίστηκαν οι υπηρεσίες τους για ποινικό ή και πειθαρχικό αδίκημα·

(ζ) εντάσσονται στην εφεδρεία, δυνάμει του άρθρου 22· και

(η) εντάσσονται στην Εθνοφυλακή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού, να επιτρέψει την εθελοντική ένταξη στην εφεδρεία της Δύναμης, μη πολιτών της Δημοκρατίας, που διαμένουν μόνιμα σ’ αυτή και εκπλήρωσαν την υποχρέωση στρατιωτικής θητείας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας.