Εθνοφυλακή

44.(1) Η Εθνοφυλακή αποτελεί μέρος της εφεδρείας της Δύναμης, συγκροτείται από μονάδες που έχουν ως αποστολή την τοπική και περιφερειακή άμυνα της Δημοκρατίας και όσοι υπηρετούν σ' αυτήν καλούνται Εθνοφύλακες.

(2) Την Εθνοφυλακή της Δύναμης αποτελούν όσοι έφεδροι διατίθενται σ' αυτήν από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, καθώς και όσοι πολίτες της Δημοκρατίας εντάσσονται σ' αυτήν δυνάμει του άρθρου 22(β)(iii).