Κλήση, απαλλαγή και υποχρεώσεις εφέδρων

45.(1) Η κλήση των εφέδρων στη Δύναμη για εκπλήρωση εφεδρικής υπηρεσίας, καθώς και η διάρκεια της υπηρεσίας τους, γίνεται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού:

Νοείται ότι, η κλήση των εφέδρων μπορεί να γίνει ονομαστικά ή κατά κλάση ή κατηγορία ή ειδικότητα ή κατά περιοχή καταγωγής ή διαμονής των εφέδρων.

(2) Ο Υπουργός δύναται, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή ειδικοί λόγοι, να απαλλάσσει από την κλήση εφέδρους, κατά κατηγορία, ή κατ' άτομα μετά από αίτημά τους, ή όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες της Δύναμης το επιτρέπουν.

(3) Oι έφεδροι υποχρεούνται, σε περίπτωση αλλαγής του τόπου ή της διεύθυνσης διαμονής τους που αναγράφεται στο ειδικό φύλλο πορείας τους και η διάρκεια της αλλαγής υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, να δηλώσουν εγγράφως, εντός ενός μηνός, την εν λόγω αλλαγή στο αρμόδιο τμήμα επιστράτευσης ή στη μονάδα που υπηρετούν, καθώς και κάθε αλλαγή του επαγγέλματος ή των γραμματικών γνώσεών τους.

(4) Ο Υπουργός, με απόφασή του, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, καθορίζει -

(α) τη διαδικασία εγγραφής και διαγραφής των εφέδρων,

(β) τη διαδικασία πρόσκλησης, κατάταξης και απόλυσης των εφέδρων και τις υποχρεώσεις τους,

(γ) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απονομής οποιουδήποτε βαθμού σε έφεδρους, και

(δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σε σχέση με την εφεδρική υπηρεσία.

(5) Όποιος έφεδρος αρνείται να παραλάβει οποιοδήποτε έγγραφο επιστράτευσης που του αποστέλλεται, ή αρνείται να υπογράψει την απόδειξη παραλαβής του εν λόγω εγγράφου, ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, διαπράττει το αδίκημα που προνοείται στο εδάφιο (1)(στ) του άρθρου 68.