Αποδέσμευση εφέδρων

46. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18, οι έφεδροι, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δύναμης, δύνανται να αποδεσμεύονται από την εφεδρεία και πριν τη συμπλήρωση του πεντηκοστού (50ου) έτους της ηλικίας τους, με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.