Γενικές διατάξεις για τους αντιρρησίες συνείδησης

47.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), όσοι, για λόγους συνείδησης, αρνούνται να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας τους στη Δύναμη, επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, μπορεί να αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), οι προβαλλόμενοι λόγοι συνείδησης πρέπει να απορρέουν από μια γενική αντίληψη για τη ζωή, βασισμένη σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις, που εφαρμόζονται από το άτομο απαράβατα και εκδηλώνονται με τήρηση ανάλογης συμπεριφοράς.

(3) Δεν αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν υπάγονται στις σχετικές με αυτούς διατάξεις όσοι -

(α) κατέχουν άδεια οπλοφορίας ή κυνηγίου ή έχουν ζητήσει και εκκρεμεί αίτησή τους για χορήγηση τέτοιας άδειας, καθώς και όσοι συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων, κυνηγίου, ή άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων που έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων, ή

(β) έχουν καταδικασθεί ή εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για αδίκημα που έχει σχέση με τη χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν αποκατασταθεί ή όχι δυνάμει των διατάξεων των περί Αποκατάστασης Καταδικασθέντων Νόμων του 1981 μέχρι 2004, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίσταται· ή

(γ) έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα στο Στρατό ή στη Δύναμη ή σε ξένες Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας, μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που τους εμποδίζουν στην εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης.