Διάρκεια εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας και εναλλακτικής κοινωνικής θητείας

48.(1) Η διάρκεια της εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας και της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας στρατεύσιμου που αναγνωρίζεται ως αντιρρησίας συνείδησης, είναι ίση με εκείνην που ο ίδιος θα εκπλήρωνε, αν υπηρετούσε στρατιωτική θητεία, πλήρη ή μειωμένη, προσαυξημένη ως ακολούθως:

(α) Για υπόχρεο εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας -

(i) πέντε (5) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δεκαοκτώ (18) μηνών και μέχρι πλήρη θητεία·

(ii) τέσσερις (4) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δώδεκα (12) μηνών και βραχύτερη των δεκαοκτώ (18) μηνών· και

(iii) τρεις (3) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία βραχύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

(β) Για υπόχρεο εναλλακτικής κοινωνικής θητείας -

(i) εννέα (9) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δεκαοκτώ (18) μηνών και μέχρι πλήρη θητεία·

(ii) οκτώ (8) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δώδεκα (12) μηνών και βραχύτερη των δεκαοκτώ (18) μηνών· και

(iii) επτά (7) μήνες, εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία βραχύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

(2) Η υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης, καθώς και ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας ή εναλλακτικής κοινωνικής θητείας, εκπληρώνονται χωρίς χρονική προσαύξηση.

(3) Στρατεύσιμος, του οποίου αδελφός εκπληρώνει εναλλακτική στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική κοινωνική θητεία, δικαιούται αναβολή κατάταξης, όπως προνοείται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 24, διάρκειας ίσης με τη στρατιωτική θητεία που θα εκπλήρωνε ο αδελφός του, αντί της εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας ή της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας.